Σε αναμονή οι εργαζόμενοι του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας

Άνεργοι εδώ και πέντε μήνες, από τα τέλη Φεβρουαρίου, παραμένουν οι περίπου 1000 εργαζόμενοι του β’ κύκλου του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε δομές προσφύγων σε όλη τη χώρα, καθώς παρότι έχει δοθεί έγκριση χρηματοδότησης για παράταση του προγράμματος για άλλους 4 μήνες, ακόμη δεν έχουν ενημερωθεί για την τύχη του προγράμματος και της δουλειάς τους.
Αναλυτικά σε υπόμνημά τους προς τον Πρωθυπουργό και τους συναρμόδιους Υπουργούς οι εργαζόμενοι αναφέρουν τα εξής:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ:«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και υπηρεσίες Α’ υποδοχής ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών για 1.639 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β’ κύκλος –πρόσκληση 9/2017)».ΠΡΟΣ 1. Τον Πρωθυπουργό 2. Τον Υπουργό Εργασίας3. Τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου4. Τον Υπουργό Οικονομικών5. Τις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων6. Τον Διοικητή του ΟΑΕΔ Είμαστε η ομάδα εργαζομένων από όλη την Ελλάδα που προσληφθήκαμε στο πλαίσιο του κοινωφελούς προγράμματος του ΟΑΕΔ, της Δημόσιας Πρόσκλησης 9/2017προκειμένου, όπως προβλεπόταν από τους όρους της, να απασχοληθούμε στις εγκαταστάσεις των Δομών Προσφύγων σε όλη την Ελλάδα με αντικειμενικό σκοπό την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας αυτών μέσω της παροχής των ειδικών υπηρεσιών μας βάσει της εκάστης ειδικότητας τοποθέτησης.Η απασχόλησή μας αφορά σε ειδικότητες (όπως διοικητικό προσωπικό, φυλακτικό προσωπικό,καθαριότητα, χειρωνακτικών εργασιών, καθηγήτριες φυσικής αγωγής κτλ.) άκρως απαραιτήτων–όπως έχει έμπρακτα αποδειχθεί πλέον -για την εύρυθμη λειτουργία των Δομών Προσφύγων καθώς πλέον πρόκειται για λειτούργημα και όχι απλή εργασία. Επίσης, στο πλαίσιο του καθηκοντολογίου, αλλά και πέραν αυτού κληθήκαμε να εκτελέσουμε τις συνεχόμενες ανακύπτουσες εργασίες των Δομών και των ωφελούμενων/κατοίκων αυτών καλύπτοντας τους τελευταίους 24 μήνες πάγιες και διαρκείς ανάγκες.Το ανωτέρω διαμόρφωσε/καλλιέργησε και την ικανότητα της προσαρμογής σε συνεχόμενες αυξανόμενες ανάγκες ζήτησης και κατ’ επέκταση προσφοράς εργασίας.Σύμφωνα με την πρόσκληση 9/2017 η αρχικά προβλεπόμενη διάρκεια των συμβάσεών μας ήταν οχτώ (8) μήνες. Ωστόσο, λόγω της επιτακτικής και αυξανόμενης ανάγκης για παροχή υπηρεσιών στις Δομές Φιλοξενίας ανά την Ελλάδα μεσολάβησαν πέντε (5) διαδοχικές παρατάσεις των αρχικών μας συμβάσεων (βάσει κοινών υπουργικών αποφάσεων) με αποτέλεσμα να ολοκληρώσουμε έναν κύκλο εργασίας εικοσιτεσσάρων (24) μηνών καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών.Να αναφερθεί ότι στις 10/01/2020 αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ : 9ΨΗΣ4691Ω2-9ΕΗ)Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού 4,000,000.00για πληρωμή ισόποσης δαπάνης του προϋπολογισμού εξόδων του ΟΑΕΔ οικονομικού έτους 2020 για την παράταση του Προγράμματος HOTSPOTS Β ΚΥΚΛΟΣ.Ωστόσο, αν και οι συμβάσεις όλων μας έχουν λήξει από τέλη Φεβρουαρίου δεν παρατηρήθηκε ουδεμία μέριμνα υπέρ των εργαζομένων (1000 στον αριθμό σε όλες τις Δομές ανά την Ελλάδα) έως τώρα.Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα και επειδή,1.η απομάκρυνσή μας από την εργασία λόγω της λήξης των συμβάσεών μας, οι οποίες ανανεώνονταν συνεχώς τα τελευταία δυο χρόνια έχει ως απόρροια τη δημιουργία σοβαρών επιπτώσεων σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής στις Δομές Προσφύγων καθώς είναι ορατή πλέον η έλλειψη έμπειρων, ικανών και δοκιμασμένων, στις πιο αντίξοες συνθήκες, στελεχών. 2.τον τελευταίο καιρό, αρχής γενομένης από τους πρώτους μήνες του 2020το προσφυγικό έλαβε τεράστιες διαστάσεις καθώς σημειώθηκαν-τότεειδικά -αυξημένες ροές προσφύγων και μεταναστών στη χώρα μας. Ωστόσο, παρότι έχει μειωθεί η ένταση αυτή δεν παύει να αποτελεί κρίσιμο ζήτημα που χρήζει επίλυσης και αντιμετώπισης βάσει κοινών ευρωπαϊκών προδιαγραφών πλέον.Ως εκ τούτου,το ανωτέρω θέμα δεν δύναται να δεχτεί καμία πειραματική παρέμβαση διότι θα επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα. Επιβάλλεται λοιπόν τούτη τη χρονική περίοδο των αυξανόμενων προσφυγικών αναγκών η ζήτηση να ταυτιστεί με την προσφορά. Επιβάλλεται -σε τούτη τη δύσκολη χρονική περίοδο -η εμπειρία και η εξειδίκευσή μας στο φλέγον ζήτημα του προσφυγικού να αξιοποιηθεί καταλλήλως προς το συμφέρον και των δυο πλευρών. ΖΗΤΑΜΕ1.Την άμεση ανανέωση/παράταση των συμβάσεών μας, ως απόρροια της εργασιακής διαδρομής που περιγράφηκε ανωτέρω, της έγκρισης και ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ του χρηματικού ποσού για την παράτασή μας, αλλά και του φυσικού μας δικαιώματος για εργασιακή σταθερότητα και μονιμότητα. 2.Να δοθεί άμεσα από τους αρμόδιους Υπουργούς ή Υφυπουργούς μια σαφής και ειλικρινής απάντηση όσον αφορά στην ανωτέρω χρηματική έγκριση της παράτασής μας καθώς και τι μέλλει γενέσθαι με αυτήν και τις τύχες όλων μας.
Με εκτίμηση,Τα μέλη της ομάδας των Πανελλαδικώς Εργαζομένων Κοινωφελούς Προγράμματος στις Δομές Προσφύγων.