Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024

Πρόσληψη 5 γυμναστών

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


  • Για την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους

Την πρόσληψη πέντε Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως 8 μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους ανακοίνωσε ο Δήμος Δυτικής Λέσβου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει έως τις 12 Απριλίου. 

Πιο αναλυτικά, πρόκειται για τρεις θέσεις γυμναστών, ανεξαρτήτως ειδικότητας, μία θέση γυμναστή με ειδικότητα στην Ειδική Αγωγή και μία θέση γυμναστή με ειδικότητα στην Κολύμβηση, προκειμένου να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των δωρεάν προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού που ξεκινούν και πάλι μετά από 3 χρόνια. 

Τα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
  • Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
  • Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία
  • Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Προπονητή αθλήματος (ων) (όπου κρίνεται εκ του εξειδικευμένου προγράμματος και της προκήρυξης αναγκαία προϋπόθεση).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για μία μόνο θέση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε εκπροσωπούμενοι από άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο. Σε αυτή την περίπτωση η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη από δημόσια αρχή. Επίσης, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected]. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν σε μορφή pdf. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 

Σε όλες τις αιτήσεις θα αποστέλλεται απάντηση με τον αριθμό πρωτοκόλλου. Ακόμη, οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Δήμος Δυτικής Λέσβου Αντιδημαρχία Αθλητισμού Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού, Τ.Κ. 81107, Καλλονή. Στη συνέχεια θα αποστέλλεται ο αριθμός πρωτοκόλλου στο email που θα αναγράφει ο κάθε ενδιαφερόμενος στην αίτησή του.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αντιδημαρχία Αθλητισμού Νέας Γενιάς και Αθλητισμού στο τηλέφωνο 22530 30005. Αρμόδια υπάλληλος, Βασιλική Παπασταύρου. 

spot_img

More articles

spot_img