Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου, 2021

17 μόνιμες θέσεις στη ΔΕΗ!

  • Αναλυτικά οι ειδικότητες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Λέσβο, τη Λήμνο, τη Χίο, τη Σάμο και την Ικαρία 

Νέα προκήρυξη θα δημοσιευτεί από μέρα σε μέρα από την ΔΕΗ για την πρόσληψη 169 μόνιμων υπαλλήλων, εκ των οποίων οι 17 θα στελεχώσουν τους Σταθμούς Παραγωγής Ενέργειας στα νησιά μας. Πρόκειται για θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Λέσβο, τη Λήμνο, τη Χίο, τη Σάμο και την Ικαρία που προκηρύσσονται στο πλαίσιο του ευρύτερου μετασχηματισμού που υλοποιεί η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

Οι θέσεις και οι ειδικότητες για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου είναι οι εξής:

ΛΕΣΒΟΣ

– 2 θέσεις Ηλεκτροτεχνικών ΔΕ

– 1 θέση Μηχανοτεχνικού ΔΕ

ΛΗΜΝΟΣ

– 1 θέση Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου μηχανικού ΠΕ

– 1 θέση Ηλεκτροτεχνικού ΔΕ

– 1 θέση Μηχανοτεχνικού ΔΕ

ΧΙΟΣ

-1 θέση Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου μηχανικού ΠΕ

– 1 θέση Ηλεκτρολόγου μηχανικού ΤΕ

– 1 θέση Ηλεκτροτεχνικού ΔΕ 

– 4 θέσεις Μηχανοτεχνικών ΔΕ

ΣΑΜΟΣ

-1 θέση Ηλεκτροτεχνικού ΔΕ

– 1 θέση Μηχανοτεχνικού ΔΕ

ΙΚΑΡΙΑ

– 1 θέση Ηλεκτροτεχνικού ΔΕ

– 1 θέση Μηχανοτεχνικού ΔΕ

Εκτός από τα γενικά προσόντα πρόσληψης και τα ανάλογα πτυχία που πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι για κάθε θέση, έχουν αναρτηθεί και τα πρόσθετα προσόντα που θα ζητηθούν από τη ΔΕΗ, τα οποία επίσης πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Τα οριζόμενα ως απαραίτητα πρόσθετα προσόντα, αν δεν τα έχουν οι υποψήφιοι, δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. Επιπλέον, τα οριζόμενα για συγκεκριμένη θέση ως απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (γνώση ξένης γλώσσας και εμπειρία) μοριοδοτούνται σύμφωνα με την προκήρυξη.

Τα οριζόμενα ως επιθυμητά πρόσθετα προσόντα για συγκεκριμένη θέση, αν δεν τα κατέχουν οι υποψήφιοι δεν αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής για κάλυψη της αντίστοιχης θέσης. Επιπλέον, τα οριζόμενα ως επιθυμητά πρόσθετα προσόντα (γνώση ξένης γλώσσας και εμπειρία), εφόσον τα κατέχουν οι υποψήφιοι, μοριοδοτούνται γι’ αυτά, σύμφωνα με την προκήρυξη.

 

Απαραίτητα προσόντα

Μεταξύ των πρόσθετων απαραίτητων προσόντων που ζητούνται είναι:

γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.

– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

– Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

– Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

– Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου.

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Β’ ή Α’ τάξης.

– Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ’ ειδικότητας Σταθμών – Υποσταθμών ή Βεβαίωση αναγγελίας (Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας) του 

– Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 

– Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοδηγού ή Αρχιτεχνίτη ΣΤ’ ειδικότητας Σταθμών – Υποσταθμών ή Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας 

– Άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 3ης ειδικότητας 

– Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

– Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε θέματα περιβάλλοντος

Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε θέματα μισθοδοσίας.

 

Τα επιθυμητά πρόσθετα προσόντα

-Επιθυμητή εμπειρία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με αντικείμενο τη λειτουργία ή τη συντήρηση ή την επισκευή ή κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ή συστημάτων αυτοματισμού ή ελέγχου Βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

– Επιθυμητή εμπειρία Μηχανολόγου Μηχανικού με αντικείμενο τη λειτουργία ή τη συντήρηση ή την επισκευή ή κατασκευή μηχανολογικού εξοπλισμού ή την επίβλεψη ή έλεγχο μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

– Επιθυμητή εμπειρία σε παραγωγική βιομηχανία ή μελέτες ή επίβλεψη κατασκευών έργων.

– Επιθυμητή εμπειρία σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή εργοτάξια.

Επιθυμητή εμπειρία σε χρηματοοικονομικά θέματα.

– Επιθυμητή η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητή εμπειρία σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού.

– Επιθυμητή εμπειρία σε SAP HR.

Επιθυμητή εμπειρία σε επίβλεψη ή κατασκευές μεγάλων έργων.

– Επιθυμητή εμπειρία σε παραγωγική βιομηχανία ή εργοτάξια.

– Επιθυμητή εμπειρία σε μελέτες ή επίβλεψη κατασκευών φραγμάτων ή μεγάλων έργων.

– Επιθυμητή εμπειρία σε παραγωγική βιομηχανία ή περιβαλλοντικές ή χημικές εγκαταστάσεις.

Οι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας όπου είναι εγκατεστημένος ο Σταθμός Παραγωγής (ΑΗΣ, ΥΗΣ, ΑΣΠ, ΤΣΠ) μοριοδοτούνται για τις συγκεκριμένες θέσεις λόγω εντοπιότητας.

Η προκήρυξη των θέσεων έχει εγκριθεί από το ΑΣΕΠ μέσω του οποίου θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός το προσεχές διάστημα. Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (ηλεκτρονική) πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των αποδεκτών τίτλων σπουδών και των πρόσθετων προσόντων, δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης θα γίνεται μηχανογραφικά.