Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου, 2021

37 θέσεις, εκτός ΑΣΕΠ, στην Τράπεζα της Ελλάδος

Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει νέες προσλήψεις, κατόπιν επιλογής, 37 θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού για τις ανάγκες υπηρεσιακών μονάδων του Κεντρικού Καταστήματός της.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα επικουρείται στο έργο της από την εταιρεία «ICAP People Solutions Ανώνυμη Εταιρεία – Σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού»,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική Προκήρυξη.

Αιτήσεις υποβάλλονται, μόνο ηλεκτρονικά, από την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 (ώρα Ελλάδος 17:00) στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος bankofgreece.gr,  που είναι διαθέσιμη και η αναλυτική Προκήρυξη.

Πληροφορίες θα παρέχονται στα τηλέφωνα 210 3202054, 210 3202058, 210 3202069 και 210 3202094 καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 – 14:00).

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι ακόλουθες: 

-Αρχιτεκτονική εφαρμογών και ανάλυση δεδομένων

-Ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών

Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων

-Διαχείριση και υποστήριξη βάσεων δεδομένων

Διαχείριση υπολογιστικού νέφους

-Διαχείριση δικτύων

-Εποπτεία και έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων

Οργάνωση και επιχειρησιακός σχεδιασμός

-Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Διαχείριση θεμάτων μισθοδοσίας και συντάξεων

-Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις

-Ανάπτυξη, σχεδιασμός και υλοποίηση μαθημάτων και προγραμμάτων εκπαίδευσης

-Διαχείριση προμηθειών

Οργάνωση, μελέτη, διαχείριση και εποπτεία έργων τεχνικής υποστήριξης κτιριακών εγκαταστάσεων

– Λειτουργία και τεχνική υποστήριξη ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

-Ανάπτυξη, διαχείριση και εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας, υγείας & ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

-Μετάφραση κειμένων από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα και αντίστροφα

-Διαχείριση οικονομικού ιστορικού αρχειακού υλικού

Διαχείριση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού βιβλιοθήκης

-Διαχείριση συλλογών και εκθέσεων τέχνης.


Δικαιολογητικά

 Οι υποψήφιοι:

– Οφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση μόνο ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντας αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα),

– μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο κωδικούς θέσης από τον ανωτέρω πίνακα,

– έχουν αποκλειστικά την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων και την ορθή συμπλήρωση της αίτησης, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

Η επιλογή θα γίνει από την Τράπεζα, συνεπικουρούμενη στο έργο της από την εταιρεία «ICAP People Solutions Ανώνυμη Εταιρεία – Σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού».

Όσοι από τους υποψηφίους κατά την προκαταρκτική διαδικασία κριθούν επικρατέστεροι, θα κληθούν να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Τράπεζας τα παρακάτω δικαιολογητικά προς έλεγχο:

– Επικυρωμένα αντίγραφα όλων των τίτλων σπουδών.

– Πράξη αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τους κατόχους τίτλων σπουδών του εξωτερικού.

– Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της ασφαλισμένης εργασιακής προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό πρόσφορο στοιχείο (συμβάσεις, δελτία/τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κ.λπ.).

Μετά τον έλεγχο, οι υποψήφιοι που έχουν προσκομίσει πλήρη δικαιολογητικά θα κληθούν σε συνέντευξη από Επιτροπή που θα συγκροτήσει η Τράπεζα, η οποία θα αξιολογήσει την κατάρτιση, τις ικανότητες και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα, την επαγγελματική εμπειρία, τη δυνατότητα πρόσφορης παροχής υπηρεσιών προς την Τράπεζα, σε συνδυασμό με την προσδοκώμενη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, καθώς και τη συνολική εικόνα και προσωπικότητα των υποψηφίων.

Η διαδικασία της συνέντευξης θα καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη τα τυχόν περιοριστικά μέτρα που θα ισχύουν για την αντιμετώπιση της πανδημίας και οι σχετικές λεπτομέρειες (χώρος, χρόνος κ.λπ.) θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στους υποψηφίους.

Τα ονόματα των επιτυχόντων ανά κωδικό θέσης και μέχρι του αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων θα αναρτηθούν στον ιστοχώρο της Τράπεζας http://www.bankofgreece.gr

Όσοι επιλεγούν για πρόσληψη από την Τράπεζα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Πρόσφατο (εκδόσεως μέχρι προ τριών (3) μηνών) Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας τους ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι και φυγόδικοι.
  3. Πρόσφατο (εκδόσεως μέχρι προ τριών (3) μηνών) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου της περιφέρειας του τόπου γέννησής τους.
  4. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α’ (για τους Έλληνες άνδρες) και για τους μη έχοντες την ελληνική ιθαγένεια αντίστοιχο πιστοποιητικό κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πιστοποιητικό ότι δεν υπέχουν υποχρέωση στράτευσης ή ότι έχουν νόμιμα απαλλαγεί.
  5. Υπεύθυνη δήλωση ότι επιτρέπουν στην Τράπεζα να προβεί σε έρευνα των προσωπικών τους στοιχείων εντός του νομίμου πλαισίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αποκλειστικά για τον εν λόγω σκοπό επεξεργασίας και υπό απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν δοκιμαστικά για χρονική περίοδο δύο ετών μετά τη λήξη της οποίας, και εφόσον η υπηρεσία τους κριθεί ευδόκιμη, θα ενταχθούν με σύμβαση αορίστου χρόνου.