Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου, 2022

4+1 θέσεις στην Αρχαιολογία

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


  • Νέα προκήρυξη και για το Βαλιδέ Τζαμί 

Τέσσερις θέσεις εργασίας θα καλυφθούν στη Λέσβο μέσω προκήρυξης που δημοσίευσε η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού για την πρόσληψη 469 υπαλλήλων σε όλη τη χώρα, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, 5 μηνών με σκοπό την κάλυψη εποχικών αναγκών. Αυτές είναι:

  • 1 θέση ΤΕ Λογιστικού (γραφεία Αρχαιολογίας, Μυτιλήνη)
  • 1 θέση ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (Κάστρο Μυτιλήνης, Αποθήκες Σαπλιτζά)
  • 1 θέση ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης, Κάστρο Μυτιλήνης και Αρχαίο Θέατρο)
  • 1 θέση ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας (Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης, αρχαιολογικοί χώροι Κάστρου Μυτιλήνης και Αρχαίο Θέατρο)

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια κατάταξης, και η διαδικασία πρόσληψης ορίζονται αναλυτικά στην αριθ. ΥΠΠΟΑ/481981/05-10-2022 Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΣΧ4653Π4-49Ε). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr. Για τη σύνδεση στην εφαρμογή απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι διάρκειας 10 ημερών και θα αρχίσει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης/ανάρτησης της ανακοίνωσης. Για το ακριβές χρονικό διάστημα (ημέρες και ώρες) υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα δημοσιευτεί σχετική ανακοίνωση στη Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr, στο διαδικτυακό κόμβο του ΥΠΠΟΑ www.culture.gov.gr και στο σύνδεσμο https://sox.culture.gov.gr. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση και τα Παραρτήματα στους προαναφερόμενους ιστότοπους καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

Ιστορικός για το Βαλιδέ τζαμί

Εξάλλου, δημοσιεύτηκε χθες νέα προκήρυξη για την πρόσληψη ενός ΠΕ Ιστορικού (με εξειδίκευση στην Οθωμανική Ιστορία) στο έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του Βαλιδέ Τζαμί. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 2 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, υπ’ όψιν κ. Παχού Ευφροσύνης (τηλ. επικοινωνίας: 22510  22087, 22510 40716), μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.

Εκτός από τα γενικά προσόντα που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι, απαιτούνται:

  • Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας, με ειδίκευση στην Ιστορία ή πτυχίο Ιστορίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Άριστη γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας.
  • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου. 

Μόνο στην περίπτωση που δεν συμμετέχουν υποψήφιοι, οι οποίοι διαθέτουν το προσόν της άριστης γνώσης ξένης γλώσσας, μπορούν να συμπεριληφθούν στους πίνακες κατάταξης και υποψήφιοι και με πολύ καλή γνώση ή ακόμη και καλή γνώση ξένης γλώσσας.

- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img