Τρίτη, 9 Αυγούστου, 2022

43 εκατ. για την αγροτική οδοποιία

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Πρόσκληση χρηματοδότησης προς τους Δήμους για την αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας υπέγραψαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός και ο Υφυπουργός, Γεώργιος Στύλιος. Η δράση αυτή συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 43 εκατ. ευρώ και δικαιούχοι για την υποβολή των σχετικών προτάσεων είναι όλοι oι Δήμοι της χώρας.

Με τις πιστώσεις της πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία αφορούν στην βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, σε εκτός σχεδίου περιοχές και προβλέπουν τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση, αλλά δεν περιλαμβάνουν δαπάνες που αφορούν σε συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης.

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων ορίζεται το ποσό των 150.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και ως μέγιστος προϋπολογισμός ορίζεται το ποσό των 500.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Κατ’ εξαίρεση μπορεί να υποβληθεί πρόταση με προϋπολογισμό μέχρι το ποσό του 1.000.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μόνο στις περιπτώσεις που η πρόταση αφορά φυσικό αντικείμενο συνεχόμενο (μία αγροτική οδός), λειτουργικό και λόγοι οδικής ασφαλείας επιβάλλουν την ολοκλήρωσή της μέχρι το ποσό αυτό.

Με τα έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν επιτυγχάνεται η ευκολότερη, ασφαλέστερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων και η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων. Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου παράλληλα με τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.

Η πρόσκληση κοινοποιήθηκε στους Δήμους και αναρτήθηκε στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

H αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης – Ο.Π.Σ.Α.Α. (www.opsaa.gr/RDIIS), συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά/έγγραφα. Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων είναι η 10/01/2022 και η ημερομηνία λήξης είναι η 28/02/2022.

spot_img
- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img