Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, 2023

700.000 ευρώ για 83 εργολάβους

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


  • Στα ταμεία του Δήμου Μυτιλήνης η έκτακτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Μετανάστευσης για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας για 5 μήνες

Αρχές Ιουνίου θα πιάσουν δουλειά οι νέοι εργολάβοι που θα απασχοληθούν στο Δήμο Μυτιλήνης μέσω της ΔΕΔΑΠΑΛ για 5 μήνες, δηλαδή μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή της έκτακτης χρηματοδότησης των 700.000 ευρώ από το Υπουργείο Μετανάστευσης και μετά από την έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο θα υπογραφούν οι νέες συμβάσεις με 83 άτομα. 

Ο αριθμός των απασχολούμενων, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των αρμόδιων Υπηρεσιών του Δήμου, έχει ως εξής:

  • 9 οδηγοί απορριμματοφόρων – φορτηγών
  • 67 απασχολούμενοι στην καθαριότητα
  • 5 χειριστές μηχανημάτων
  • 2 επόπτες των υπηρεσιών καθαριότητας και ευπρεπισμού.

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης θα είναι η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον ΦοΔΣΑ Λέσβου (ΔΕΔΑΠΑΛ ΑΕ) προς το Δήμο Μυτιλήνης για τη συλλογή και μεταφορά, μέρους των σύμμεικτων απορριμμάτων, των ανακυκλώσιμων υλικών και τον ευπρεπισμό μέρους των κοινόχρηστων χώρων, πλατειών και οδών στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Μυτιλήνης. Τα σύμμεικτα απορρίμματα θα μεταφέρονται στον ΧΥΤΑ Λέσβου και στα αντίστοιχα ΣΜΑ, ενώ τα ανακυκλώσιμα υλικά θα μεταφέρονται στο Κ.Δ.Α.Υ.. 

Η κάλυψη των αναγκών του Δήμου θα γίνεται σε συνεννόηση, εποπτεία, καθοδήγηση και έλεγχο των αρμόδιων οργάνων του Δήμου. Κάθε είδους προκύπτουσα δαπάνη (π.χ. υλικά καθαριότητας, ευπρεπισμού, διαφορές ασφαλιστικών εισφορών κλπ.) από την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου θα βαρύνει τον Δήμο.

Ο Δήμος θα διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό (απορριμματοφόρα, μηχανήματα έργου, καλαθοφόρα οχήματα κ.ά.) για την υλοποίηση των εργασιών της σύμβασης και θα παρέχει την έγκριση για τον χειρισμό του από τους εργολάβους. Η διάθεση του εξοπλισμού και η χρήση του θα γίνεται από κοινού με τις Υπηρεσίες του Δήμου Μυτιλήνης. Ο Δήμος Mυτιλήνης θα αναλάβει το κόστος συντήρησης – επισκευής, τα καύσιμα και όποιο άλλο έξοδο βαρύνει τα συγκεκριμένο εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της υπηρεσίας καθαριότητας, ανακύκλωσης και ευπρεπισμού του Δήμου κατά τη διάρκεια ισχύος της προγραμματικής σύμβασης.

 

Οι πληρωμές

Η ΔΕΔΑΠΑΛ στην αρχή κάθε μήνα θα υποβάλλει στο Δήμο Μυτιλήνης τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για τον προηγούμενο μήνα μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ενταλματοποίηση και εξόφληση της σχετικής δαπάνης. Για την πληρωμή της οφειλής θα εκδίδεται σχετική βεβαίωση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που προβλέπεται, όπου θα αναφέρεται αναλυτικά ο αριθμός των απασχολούμενων. Σε  περίπτωση μη καταβολής εντός ενός μηνός από την ημερομηνία τιμολόγησης της οφειλόμενης από το Δήμο δόσης προς την ΔΕΔΑΠΑΛ, θα γίνεται απευθείας παρακράτηση της οφειλής από τον πρώτο συμβαλλόμενο, μέσω της ΔΕΗ του οφειλέτη Δήμου. 

Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Μυτιλήνης εκχωρεί προς την ΔΕΔΑΠΑΛ την αντίστοιχη απαίτησή του έναντι της ΔΕΗ, και εξουσιοδοτεί τη ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε προκειμένου αυτή, μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, να προβαίνει σε αναγγελία της απαίτησής του προς το αρμόδιο Κατάστημα της ΔΕΗ, ζητώντας από αυτή να παρακρατήσει από τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττει για λογαριασμό του Δήμου και να αποδώσει στην ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε το αιτούμενο ποσό, που αφορά στην παροχή των υπηρεσιών.

spot_img
- Advertisement -

More articles