Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024

Ανανέωση θητείας για τον Άρη Χατζηκομνηνό

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Ανανέωση θητείας και για τον Άρη Χατζηκομνηνό στο Δήμο Δυτικής Λέσβου, αφού ο Δήμαρχος αποφάσισε να μην χαλάσει την ομάδα που κέρδισε τις εκλογές, τόσο σε ό,τι αφορά τους αιρετούς όσο και τους συνεργάτες του κατά την πρώτη θητεία στο νεοσύστατο Δήμο. Ο κ. Χατζηκομνηνός θα συνεχίσει να υπηρετεί τον Δήμο από την θέση του Γενικού Γραμματέα, όπως αναφέρει η απόφαση που φέρει την υπογραφή του Ταξιάρχη Βέρρου, η οποία αναρτήθηκε χθες στη “Διαύγεια”.

Θυμίζουμε ότι ο πρώην Δήμαρχος Μυτιλήνης ανέλαβε τα καθήκοντα αυτά στη μέση της προηγούμενης δημοτικής θητείας, όταν παραιτήθηκε ο προηγούμενος Γενικός Γραμματέας, Άρης Ελευθερίου. Όπως δήλωσε στα “Νέα της Λέσβου” ο κ. Χατζηκομνηνός, «με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε και την επόμενη 5ετία στο Δήμο Δυτικής Λέσβου που έχει θέσει γερές βάσεις και θεμέλια για την ανάπτυξή του. Η συνεργασία μας με τον Δήμαρχο είναι άψογη, όπως και με όλους τους Αντιδημάρχους και τα υπηρεσιακά στελέχη, οπότε δεν είχα κανένα λόγο να αποχωρήσω. Θα εργαστούμε για το συμφέρον του Δήμου και των δημοτών».

 

Οι αρμοδιότητες

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Να παρέχει οδηγίες, να δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, να συντονίζει τις Υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Προϊσταμένους, να παρακολουθεί, να ελέγχει και να αξιολογεί την καλή λειτουργία των Υπηρεσιών σε σχέση πάντοτε με τις δραστηριότητές τους και την επίτευξη των περιοδικών προγραμμάτων δράσης τους, να αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των πόρων της κάθε Υπηρεσίας (ανθρώπινο δυναμικό, τεχνικά μέσα κ.λπ.) και να διατυπώνει προτάσεις για τη συμπλήρωσή τους ή την βελτίωση της απόδοσής τους. Επίσης, στα καθήκοντα του Γ.Γ. είναι η μέριμνα για την επεξεργασία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω Οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρό τους.

 

Στα Δημοτικά Συμβούλια

Εξάλλου, ο Γενικός Γραμματέας παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου και παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου. Ακόμη έχει την ευθύνη για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά την Δημοτική Επιτροπή. Ο Γ.Γ. οργανώνει κάθε νέα Υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο και μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των Υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχιακού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.

Επίσης έχει τη δυνατότητα να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) των Υπηρεσιών του Δήμου. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των Νομικών Προσώπων του Δήμου και συνεργάζεται με τις διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των αποτελεσμάτων από την δραστηριοποίησή τους προς τους στόχους του Δήμου.

Ακόμη, υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου, έγγραφα, και πιστοποιητικά, πλην χρηματικών ενταλμάτων σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος.

Ο Γενικός Γραμματέας απολύεται με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Επίσης παύει να ασκεί τα καθήκοντά του και απολύεται αυτοδικαίως όταν ο Δήμαρχος απολέσει την ιδιότητά του για οποιονδήποτε λόγο.

spot_img

More articles

spot_img