Από 300 – 600 ευρώ το επίδομα ορεινών περιοχών

Ξεκίνησε η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων του επιδόματος ορεινών και μειονεκτικών περιοχών που φτάνει έως και τα 600 ευρώ. Το συγκεκριμένο επίδομα χορηγείται στο πλαίσιο των μέτρων κοινωνικής προστασίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και προκειμένου να στηριχθούν οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος να ερημωθούν ολόκληρα χωριά που βρίσκονται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται σε 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και σε 300 ευρώ αν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ 3.000 ευρώ και 4.700 ευρώ, που είναι και το ανώτατο όριο.

Τα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση του επιδόματος είναι τα εξής:

Αίτηση του δικαιούχου στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

– Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους υπηκόους κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης όπου να διαφαίνεται ευκρινώς το IBAN

Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή

Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια μέσα στο ίδιο έτος.