Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ: Επτά θέσεις για 6 μήνες

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Δύο προκηρύξεις για την πρόσληψη επτά συνολικά υπαλλήλων με 6μηνες συμβάσεις “τρέχουν” αυτές τις μέρες από την Αρχαιολογία. 

Η πρώτη αφορά δύο θέσεις για την αποκατάσταση του Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου (Μενδρεσέ) στο Κάστρο Μυτιλήνης. Πρόκειται για έναν ΠΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου) και ελλείψει αυτού ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και έναν ΥΕ Εργάτη (με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, υπ’ όψιν κ. Παχού Ευφροσύνης (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087, 22510 40716), μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου.

Η δεύτερη προκήρυξη αφορά στην συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου ιερού των Καβείρων, στη Λήμνο και θα προσληφθούν πέντε συμβασιούχοι με τις παρακάτω ειδικότητες:

 • 1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και ελλείψει αυτού ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
 • 1 ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων και ελλείψει αυτού 1 ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός
 • 1 ΔΕ Σχεδιαστής (με εμπειρία στην αποτύπωση και σχεδίαση μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων)
 • 2 ΔΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στην ίδια, με την παραπάνω, διεύθυνση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου έως τις 20 του μηνός.

Τα ειδικά προσόντα

Τα ειδικά προσόντα πρόσληψης ανά θέση είναι τα εξής: 

ΠΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 

 • Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας
 • Βεβαίωση σπουδών ή αναλυτική βαθμολογία
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 

ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 

 • Πτυχίο ΤΕΙ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα 
 • Καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας
 • Βεβαίωση ομάδας ή αναλυτική βαθμολογία
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 

ΥΕ Εργάτης με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες

 • Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 

ΠΕ Μηχανικός ειδικότητας Πολιτικών 

 • Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 

ΠΕ Μηχανικός ειδικότητας Τοπογράφων 

 • Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Μηχανικών ειδικότητας Τοπογράφων της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 

ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογράφων

 • Ομώνυμο ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ Μηχανικών Τμήματος Τοπογράφων της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 

ΔΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ
 • Αναλυτική βαθμολογία (σε περίπτωση που δεν προκύπτει η κατεύθυνση)
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 

ΔΕ Σχεδιαστών με εμπειρία στην αποτύπωση και σχεδίαση μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ 
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία

spot_img

More articles

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img