Τετάρτη, 6 Ιουλίου, 2022

Δύο θέσεις στην Αρχαιολογία

Άρθρα & Δημοσιεύσεις


Νέες προσλήψεις ανακοινώθηκαν χθες από την Αρχαιολογία, αυτή την φορά για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών αποκατάστασης του δυτικού τομέα του προϊστορικού οικισμού της Πολιόχνης, στη Λήμνο. Πρόκειται για δύο θέσεις, με συμβάσεις 3 μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Η μία θέση αφορά ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και η δεύτερη ΔΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με εμπειρία στη συντήρηση λίθου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, υπ’ όψιν Ευφροσύνης Παχού (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087, 22510 40716), μέχρι την Κυριακή, 5 Ιουνίου.

Τα ειδικά προσόντα πρόσληψης για τη θέση ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων είναι: 

– Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

– Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου

– Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. 

Για τη θέση ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση λίθου απαιτούνται:

– Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας (για τεχνικούς συντήρησης έργων τέχνης ή για τεχνικούς συντήρησης έργων ζωγραφικής ή για τεχνικούς συντήρησης Βιβλιακού και αρχειακού υλικού).

– Αναλυτική βαθμολογία (σε περίπτωση που δεν προκύπτει η κατεύθυνση)

– Αποδεδειγμένη εμπειρία.

spot_img
- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις