Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου, 2021

Δύο θέσεις στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία

Στην πρόσληψη δύο υπαλλήλων για την στελέχωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Βορείου Αιγαίου προχωρά το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Πρόκειται για την προκήρυξη που θα τρέξει τις επόμενες ημέρες για την πρόσληψη 8 συνολικά υπαλλήλων με συμβάσεις 8μηνης διάρκειας για την κάλυψη κενών θέσεων στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Λαμίας, Δυτικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου. Οι δύο θέσεις που αφορούν στη Μυτιλήνη είναι ΔΕ Διοικητικού Γραμματέα και ΥΕ νεκροτόμου. 

Τα απαιτούμενα προσόντα για την θέση ΔΕ Διοικητικού Γραμματέα είναι:

– Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής

– Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: Επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

Για την θέση του νεκροτόμου απαιτείται Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Και για τις δύο θέσεις που αφορούν στο νησί μας προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι της Λέσβου. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι 10 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και θα αρχίσει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στα καταστήματα των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών όπου προκηρύσσονται οι θέσεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Πειραιά, Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου, Αθηναίων, Λαμιέων και Κοζάνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες – Έντυπα – Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέων – Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ, στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες – Έντυπα – Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέων – Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.