Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021

ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ: Μια λαμπρή επιλογή για το μηχανογραφικό

Της Αδαμαντίας Ευστρατίου*

Πλησιάζει η προθεσμία υποβολής των μηχανογραφικών, για τους υποψήφιους φοιτητές. Η επιλογή των σχολών θα καθορίσει το επαγγελματικό μέλλον του παιδιού, και κοντά σ’ αυτό και το πώς θα πορευτεί στη ζωή του.

Πολλά τα κριτήρια, κύριο βέβαια είναι η κλίση του κάθε υποψήφιου. Οι αγάπες του, οι επιθυμίες του, το πώς και πού βλέπει τον εαυτό του στο μέλλον. Η επαγγελματική αποκατάσταση, το πόσο ισχυρό είναι το πτυχίο που θα πάρει, είναι το δεύτερο σημαντικό στοιχείο που απασχολεί τους υποψήφιους και τους γονείς τους. 

Μια ειδίκευση από τις πιο αξιόλογες είναι του ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΥ. Και έχουμε εδώ δίπλα μας, στη Μυτιλήνη, μια από τις μοναδικές σχολές που δίνουν ειδικότητα Ιχθυολόγου. Το Τμήμα ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τμήμα με χαμηλή – εύκολα προσβάσιμη – βάση και μέσα στα χέρια μας, στη Μυτιλήνη. Ο απόφοιτος μπορεί να γραφτεί στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), στο μητρώο των Ιχθυολόγων, με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα!

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του ιχθυολόγου είναι παρόμοια με του γεωπόνου και του κτηνίατρου. Το ΓΕΩΤΕΕ είναι ο αντίστοιχος φορέας του Τεχνικού Επιμελητηριου Ελλάδας (ΤΕΕ) όπου γράφονται οι μηχανικοί. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των ιχθυολόγων είναι νομικά κατοχυρωμένα και είναι πολυάριθμα!

Υποχρεωτική απασχόληση (Π.Δ.344/2000, ΦΕΚ 297Α)

1.Η απασχόληση, με αμοιβή, ιχθυολόγου με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση έργου ή συμβούλου είναι υποχρεωτική για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Σε επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού ή ιχθυογενετικού υλικού.

β) Στη διενέργεια εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσυνών σε κάθε φύσης αλιευτικές και υδατοκαλλιεργητικές επιχειρήσεις, καθώς και σε δικαστικές διανομές αυτών. Σε ζητήματα ζημιών, αδειών εισόδου νέων ειδών, ζωντανών υδρόβιων οργανισμών, καθώς και σε ζητήματα ασθενειών ιχθύων, εφόσον κατέχουν δίπλωμα ιχθυοπαθολόγου.

γ) Στις συνιστώμενες από νομικά ή φυσικά πρόσωπα αξιόλογες επιχειρήσεις αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, εφόσον το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους εμπίπτει στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.

δ) Στη διαχείριση και προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος.

ε) Στη σύνταξη αλιευτικών χαρτών, απογραφή αλιευτικών επιχειρήσεων, εκτίμηση αποθεμάτων και σε επιτροπές χωροταξικού προγραμματισμού και αξιοποίησης περιοχών με αλιευτικό και υδατοκαλλιεργητικό ενδιαφέρον.

στ) Στις αγοραπωλησίες εγκαταστάσεων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, εφόσον οι πράξεις αυτές πραγματοποιούνται με δάνεια, επιδοτήσεις, εθνικά και κοινοτικά προγράμματα.

ζ) Στην οργάνωση και λειτουργία ιχθυοσκαλών και ιχθυαγορών, καθώς και εκθέσεων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών.

η) Σε φορείς διαχείρισης φυσικών ή τεχνητών λιμνών με αλιευτικό ή υδατοκαλλιεργητικό ενδιαφέρον.

2.Η συμμετοχή ιχθυολόγων είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις έργων και προγραμμάτων:

α) Σε διαγωνισμούς για έργα αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, που κατασκευάζονται από το Δημόσιο, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα.

β) Σε διαγωνισμούς για την εκτέλεση προγραμμάτων εμπλουτισμού υδάτινων σχηματισμών.

γ) Σε έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος σε υδάτινους σχηματισμούς και ιχθυοτρόφα ύδατα, ανεξάρτητα από την επιφάνεια και το φορέα που έχει την ευθύνη της αποκατάστασης.

δ) Στη σύνταξη προγραμμάτων για την ανάπτυξη της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών κατά περιφέρεια ή περιοχή.

ε) Στη σύνταξη μελετών για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων σε αναπτυξιακά προγράμματα υδατοκαλλιεργειών, συλλεκτικής αλιείας, εμπορίας και μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων.

στ) Για κάθε προέγκριση χωροθέτησης και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά στη χωροθέτηση έργου ή δραστηριότητας στον αλιευτικό χώρο.

3.Η απασχόληση ιχθυολόγου, με αμοιβή, είναι υποχρεωτική:

α) Στη σύνταξη μελετών σε όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

β) Στη σύνταξη εκθέσεων για τα παρακάτω θέματα εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τις διατάξεις της αλιευτικής νομοθεσίας: αα) Παραχώρηση ή μίσθωση υδάτινης ή χερσαίας δημόσιας έκτασης, σύμφωνα με την αλιευτική νομοθεσία.

ββ) Αλιευτική ή υδατοκαλλιεργητική εκμετάλλευση μη δημόσιας υδάτινης ή χερσαίας έκτασης, σύμφωνα με την αλιευτική νομοθεσία. Τα σχέδια για τη λειτουργικότητα των εκμεταλλεύσεων αυτών πρέπει να υπογράφονται από ιχθυολόγο σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες.

γγ) Χορήγηση επιδοτήσεων και δανειοδοτήσεων για κατασκευή, αγορά ή εκσυγχρονισμό αλιευτικών σκαφών, δημιουργία, επέκταση μονάδων υδατοκαλλιεργειών, κατασκευή, εκσυγχρονισμό και επέκταση μονάδων μεταποίησης, τυποποίησης, συντήρησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών.

4.Η υποχρεωτική απασχόληση ιχθυολόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού, επιβάλλεται, βάσει του αντικειμένου και του μεγέθους της αντίστοιχης οικονομικής δραστηριότητας, ως ακολούθως:

α) Σε μονάδες θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών, σε κάθε περίπτωση.

β) Σε εκκολαπτήρια και ιχθυογεννητικούς σταθμούς ευρυάλων ειδών, σε κάθε περίπτωση.

γ) Σε εντατικές μονάδες χελιών με παραγωγή μεγαλύτερη των 30 tn.

δ) Σε μονάδες παραγωγής πέστροφας με παραγωγή μεγαλύτερη των 50 tn.

ε) Σε κέντρα αποστολής οστράκων άνω των 1000 tn ανά έτος.

στ) Σε μονάδες μεταποίησης, επεξεργασίας και τυποποίησης αλιευτικών προϊόντων με παραγωγή άνω των 5 tn προϊόντος ανά ημέρα.

ζ) Σε βιομηχανίες παρασκευής ιχθυοτροφών, με παραγωγή μεγαλύτερη των 10.000 tn ανά έτος.

η) Σε μονάδες παραγωγής χελιών με κλειστά κυκλώματα, σε κάθε περίπτωση.

θ) Σε εντατικές και ημιεντατικές καλλιέργειες σε λιμνοθάλασσες, για υδάτινες επιφάνειες άνω των 1.000 στρεμμάτων.

ι) Σε σταθμούς εξυγίανσης οστράκων, σε κάθε περίπτωση.

ια) Σε σκάφη υπερπόντιας αλιείας, σε κάθε περίπτωση. ιβ) Σε ιχθυόσκαλες οι οποίες συγκεντρώνουν παραγωγή μέχρι 2.000 tn, έναν ιχθυολόγο και σε ιχθυόσκαλες οι οποίες συγκεντρώνουν παραγωγή άνω των 2.000 tn δύο ιχθυολόγους.

Η απασχόληση γεωτεχνικού είναι υποχρεωτική και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Η απασχόληση, με αμοιβή, ενός τουλάχιστον γεωτεχνικού είναι υποχρεωτική σε δήμους με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, σε εταιρείες, ενώσεις και οργανισμούς υποστήριξης των δραστηριοτήτων των Ο.Τ.Α., σε Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ), στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ).

* Η Αδαμαντία Ευστρατίου είναι τ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θαλάσσιας Μικροβιολογίας στο Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου