Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

Κοινωνικό Λειτουργό ζητά η Ηλιακτίδα

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της: Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα για την υλοποίηση της παράτασης του έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – 2022” με κωδικό ΟΠΣ: 5163939 και διάρκεια υλοποίησης από 01/02/2022 ως 31/01/2023, το οποίο χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 – 2025 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στόχος του έργου είναι η στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης, και υποστηρικτικές υπηρεσίες στη Λέσβο. Στο πλαίσιο του έργου η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ  ζητά να καλύψει μια θέση Κοινωνικού Λειτουργού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, Πλήρους Απασχόλησης.

Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 31η Ιουλίου 2023 με δυνατότητα ανανέωσης έως την ολοκλήρωση της δράσης, σε περίπτωση χρονικής επέκτασης του έργου πέραν της 31/7/2023 για απασχόληση στην πόλη της Μυτιλήνης και κοντινές περιοχές όπου λειτουργούν ξενώνες στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου.

Η Ηλιακτίδα για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών του έργου, σε περίπτωση ύπαρξης κενής θέσης για τη συγκεκριμένη ειδικότητα δύναται να προβαίνει στην πρόσληψη του επόμενου υποψηφίου, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης. Επίσης, η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την κάλυψη των ίδιων αναγκών, ίδιας ειδικότητας σε συναφή έργα υλοποίησης, δύναται να καλέσει για πρόσληψη τον επόμενο υποψήφιο, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν εκτός των άλλων και αντίγραφο Ποινικού Μητρώου κατά την πρόσληψή τους.

Περιεχόμενα Φακέλου Συμμετοχής:

Απαραίτητα έγγραφα:

 1. Αίτηση – με τον κωδικό θέσης, περιλαμβάνεται δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (υπάρχει υπόδειγμα στην ιστοσελίδα της Ηλιακτίδας).
 2. Έγγραφο Πιστοποίησης Προσωπικών Στοιχείων. Οι υποψήφιοι προσκομίζουν ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλαδή αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και το πιστοποιητικό ή βεβαίωση γέννησης. Επίσης για τους αλλοδαπούς, επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει το όνομά τους, την εθνικότητά τους και το νομικό καθεστώς που βρίσκονται στην χώρα.
 3. Βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά).
 4. Aντίγραφο Βασικού τίτλου σπουδών.
 5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
 6. Βεβαίωση Εγγραφής – Υποβολής Ετήσιας Δήλωσης Στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού (ΣΚΛΕ) σε ισχύ.
 7. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας.
 8. Αποδεικτικό γνώσης Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν και υποψήφιοι χωρίς πιστοποιητικό γνώσης Ηλ. Υπολογιστών ή χωρίς καλή γνώση ξένης γλώσσας, αλλά οι αιτήσεις τους θα εξεταστούν μόνο σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσης από άλλο υποψήφιο με τα απαραίτητα προσόντα.

 1. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) με θεωρημένο γνήσιο υπογραφής (από ΚΕΠ, Α.Τ. ή gov.gr) ότι: ο υποψήφιος απασχολούμενος δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα (εξαιρουμένων αυτών του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, της διατάραξης κοινής ησυχίας, της επαιτείας και οτιδήποτε δεν υποδεικνύει ιδιαίτερης βαρύτητας παραβατική συμπεριφορά) και ιδίως για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, παιδεραστία, σεξουαλική κακοποίηση, για εγκλήματα διακινδύνευσης της ζωής, εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας, εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα κατά περιουσιακών αγαθών (υπάρχει υπόδειγμα στην ιστοσελίδα της Ηλιακτίδας).

Επιθυμητά Μη υποχρεωτικά Προσόντα – Δικαιολογητικά:

 1. Βεβαιώσεις συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας (σύμφωνα με οδηγίες που δίνονται παρακάτω).
 2. Συστατικές Επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.

Τρόπος συμμετοχής

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν την αίτηση που επισυνάπτεται και ο φάκελος με την αίτηση και τα δικαιολογητικά παίρνει αρ. πρωτοκόλλου. Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται είτε αυτοπροσώπως (σε φάκελο Α4) στα γραφεία της Ηλιακτίδας 1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης-Λουτρών (ώρες 10:00 – 15:00), είτε ηλεκτρονικά (σε αρχεία pdf) στο e-mail: [email protected] με τίτλο / θέμα: Προκήρυξη (13/2/2023) Κοιν. Λειτουργός. Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών λήγει αυτή την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 στις 15:00. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις με ταχυδρομείο ή κούριερ που θα φτάσουν μετά την λήξη της προθεσμίας συμμετοχής.

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

spot_img

More articles

spot_img
spot_img