ΜΕΧΡΙ και τις 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ η υποβολή αιτήσεων: 10 γυμναστές στο Δήμο

Μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι υποψήφιοι για 10 θέσεις πτυχιούχων φυσικής αγωγής, οι οποίοι θα προσληφθούν από τον Οργανισμό Αθλητισμού του Δήμου για 8 μήνες, με ωριαία αποζημίωση και σκοπό την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2019 – 2020. Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις αφορούν:

 • Πέντε Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού  ή παραδοσιακών χορών ή ρυθμικής γυμναστικής ή σχολικού Αθλητισμού
 • Έναν Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα ποδοσφαίρου ή καλαθοσφαίριση
 • Έναν Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα χειροσφαίρισης ή πετοσφαίρισης
 • Έναν πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Κλασικού Αθλητισμού
 • Δύο Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα την Ειδική Φυσική Αγωγή.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με τις παραπάνω ειδικότητες, θα προσληφθούν γυμναστές με κατεύθυνση σπουδών ή προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 • Αίτηση με έντυπο κριτηρίων επιλογής (προμηθεύεται από το γραφείο του Οργανισμού και από την ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης www.mytilene.gr)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου, μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κλπ.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή
 • Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Βεβαίωση του Δήμου περί μονίμου κατοικίας
 • Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος
 • Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ.) ή πιστοποιητικά θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας, και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
 • Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Οργανισμού Αθλητισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών στα γραφεία του Οργανισμού, από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (μαζί με τα δικαιολογητικά) στα γραφεία του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού του Δήμου, διεύθυνση Πεσματζόγλου 1 (Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης), καθημερινά, από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22510 24244, Σωτηρία Αικατερινάκη.