Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024

Προκήρυξη για 135 μόνιμους στην Πολεμική Αεροπορία

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


135 θέσεις Μόνιμων Υπαξιωματικών για την Πολεμική Αεροπορία στους βαθμούς Αρχισμηνία, Επισμηνία και Σμηνία προκήρυξε το ΑΣΕΠ και θα καλυφθούν από Εθελοντές Μακράς Θητείας και Επαγγελματίες Οπλίτες, κατόχους τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, με μετάταξη στο Σώμα Μόνιμων Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας προέλευσης Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών (ΑΣΣΥ).

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις, οι ειδικότητες και οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών των μετατασσομένων καθορίζονται στο Παράρτημα «Α» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης.

 

Αιτήσεις

 Δικαίωμα συμμετοχής με υποβολή αίτησης μετάταξης έχουν Εθελοντές Μακράς Θητείας Αρχισμηνίες που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 5 έτη πραγματικής υπηρεσίας και Επαγγελματίες Οπλίτες Επισμηνίες-Σμηνίες, των 1ης, 2ης, 3ης και 4ης σειρών κατάταξης 2002, 2003, 2005 και 2010 αντίστοιχα, που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 12 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως Επαγγελματίες Οπλίτες και κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.

 

Διαδικασία

  1. Όσοι επιθυμούν μετάταξη, απαιτείται να υποβάλλουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 προς τη Μονάδα ή Υπηρεσία που υπηρετούν σχετική αίτηση για μία μόνο ειδικότητα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος «Β» της προκήρυξης, επισυνάπτοντας αντίγραφο του πτυχίου που απαιτείται για κάθε ειδικότητα καθώς και τυχόν αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
  2. Εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται, επιπλέον, να επισυναφθούν:

α) Πράξη αναγνώρισης του τίτλου σπουδών από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Σε περίπτωση που η πράξη αναγνώρισης έχει εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4957/2022 (Α’ 141), απαιτείται επιπλέον η επισύναψη βεβαίωσης αντιστοιχίας βαθμού ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών αλλοδαπής από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

β) Επικύρωση για τη γνησιότητα από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από αρμόδια αρχή με την επισημείωση «APOSTILLE».

γ) Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό, από εξουσιοδοτημένους στην Ελλάδα και από πιστοποιημένους από το Υπουργείο Εξωτερικών μεταφραστές (metafraseis.services.gov.gr ή μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι Μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr).

Οι αιτήσεις, αφού πρωτοκολληθούν από τις Μονάδες ή Υπηρεσίες, υποβάλλονται απευθείας στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας Β1/2β, το αργότερο έως την 10η Ιανουαρίου 2024, για έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών. Στη συνέχεια, οι αιτήσεις διαβιβάζονται στη Γραμματεία του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου.

spot_img

More articles

spot_img
spot_img
spot_img