Παρασκευή, 12 Αυγούστου, 2022

Προσλήψεις για το δρόμο Καλλονής – Πέτρας!

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


 • Με τις αρχαιολογικές εργασίες θα ξεκινήσει η κατασκευή του νέου οδικού άξονα, αν και εκκρεμεί η απόφαση του ΣτΕ επί της προσφυγής των αγροτών από την Αγία Παρασκευή

Με την έναρξη των εργασιών του νέου οδικού άξονα Καλλονής – Πέτρας θα ξεκινήσει το 2022 για την Περιφέρεια, όπως έχει δεσμευτεί κατ’ επανάληψη ο Κώστας Μουτζούρης. Αν και εκκρεμεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της προσφυγής που είχαν καταθέσει οι αγρότες της Αγίας Παρασκευής κατά της χάραξης του δρόμου, ο Περιφερειάρχης έχει δώσει εντολή προς πάσα κατεύθυνση να μπουν οι μπουλντόζες μέσα στο Γενάρη, ώστε να μην χαθεί επιπλέον χρόνος από αυτόν που ήδη χάθηκε λόγω των αντιδράσεων, αλλά και εξαιτίας της λανθασμένης, αρχικής μελέτης, που έδειχνε τον δρόμο να περνά μέσα από τον ταμιευτήρα του φράγματος Τσικνιά. 

Εξ ου και η προκήρυξη που ανήρτησε χθες η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου για την πρόσληψη 15 υπαλλήλων που θα απασχοληθούν στις αρχαιολογικές εργασίες, που πρέπει να εκτελεστούν κατά μήκος του νέου δρόμου.

 

Οι θέσεις

Πρόκειται για προσωπικό διάφορων ειδικοτήτων που θα αναλάβει καθήκοντα αρχικά για 2 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι οι εξής:

 • 1 ΠΕ Αρχαιολόγος (με εξειδίκευση στην κλασική αρχαιολογία)
 • 1 ΠΕ Αρχαιολόγος (με εξειδίκευση στην βυζαντινή αρχαιολογία)
 • 1 ΠΕ Μηχανικός ειδικότητας Τοπογράφου
 • 1 ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού (με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε ή αρχαιολογικών έργων)
 • 1 ΔΕ Σχεδιαστής (με εμπειρία στην αποτύπωση και σχεδίαση μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων)
 • 1 ΔΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με εμπειρία στη συντήρηση μετάλλου)
 • 1 ΔΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με εμπειρία στη συντήρηση κεραμικής)
 • 2 ΔΕ Εργατοτεχνίτες 
 • 6 ΥΕ Εργάτες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, υπ’ όψιν Ευφροσύνης Παχού (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087, 22510 40716), έως και την Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας εκπαίδευσης προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Τα ειδικά προσόντα πρόσληψης που απαιτούνται ανά θέση είναι τα παρακάτω:

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην κλασική αρχαιολογία

 • Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Άριστη γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου 

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην βυζαντινή αρχαιολογία

 • Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Άριστη γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογράφου

 • Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Μηχανικών ειδικότητας Τοπογράφου της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη)

ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος οικονομικής κατεύθυνσης ΤΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων Π.Σ.Ε. ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση μετάλλου

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας (για τεχνικούς συντήρησης έργων τέχνης ή για τεχνικούς συντήρησης έργων ζωγραφικής ή για τεχνικούς συντήρησης Βιβλιακού και αρχειακού υλικού).
 • Αναλυτική βαθμολογία (σε περίπτωση που δεν προκύπτει η κατεύθυνση)
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση κεραμικής

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας (για τεχνικούς συντήρησης έργων τέχνης ή για τεχνικούς συντήρησης έργων ζωγραφικής ή για τεχνικούς συντήρησης Βιβλιακού και αρχειακού υλικού).
 • Αναλυτική βαθμολογία (σε περίπτωση που δεν προκύπτει η κατεύθυνση)
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 

ΔΕ Σχεδιαστών με εμπειρία στην αποτύπωση και σχεδίαση μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 

ΔΕ Εργατοτεχνιτών

 • Απολυτήριος τίτλος Γενικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 

ΥΕ Εργατών

 • Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία.

spot_img
- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img