Κυριακή, 24 Οκτωβρίου, 2021

Προσλήψεις στην “Ηλιακτίδα”

Εκπαιδευτικό και φροντιστή προσλαμβάνει η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία “Ηλιακτίδα” στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση συστήματος υποδοχής και λειτουργίας δομών ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα». Οι αιτήσεις για την θέση του εκπαιδευτικού υποβάλλονται μέχρι αύριο Τρίτη, 5 Οκτωβρίου και για την θέση του φροντιστή έως την Παρασκευή, 8 του μηνός.

Οι ενδιαφερόμενοι για την θέση του εκπαιδευτικού καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση που επισυνάπτεται στην ιστοσελίδα της “Ηλιακτίδας”, η οποία θα παίρνει αρ. πρωτοκόλλου κατά την παραλαβή και να τη στείλουν μαζί με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά (σε αρχεία pdf) στο e-mail: [email protected], με τίτλο – θέμα: Προκήρυξη (24/9/2021). Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση.

Στόχος του έργου είναι η στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης και υποστηρικτικές υπηρεσίες στη Λέσβο. Ο εκπαιδευτικός θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης έως και τις 30 Οκτωβρίου, με δυνατότητα ανανέωσης έως την ολοκλήρωση της δράσης. Θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην πόλη της Μυτιλήνης και σε κοντινές περιοχές όπου λειτουργούν ξενώνες στο πλαίσιο του έργου.

 

Απαραίτητα έγγραφα

-Αίτηση με τον κωδικό της θέσης (υπάρχει υπόδειγμα στην ιστοσελίδα της “Ηλιακτίδας”).

– Έγγραφο Πιστοποίησης Προσωπικών Στοιχείων (οι υποψήφιοι προσκομίζουν ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας)

– Βιογραφικό σημείωμα

– Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών (Δάσκαλος ή Φιλόλογος)

– Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο γνήσιο υπογραφής (από ΚΕΠ, Α.Τ. ή μέσω gov.gr) ότι ο υποψήφιος απασχολούμενος δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα 

– Επιθυμητές οι συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

– Βεβαιώσεις εμπειρίας 

– Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής ή/και γαλλικής γλώσσας (επισήμως μεταφρασμένα).

– Επιθυμητό αποδεικτικό γνώσης Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

Σε ό,τι αφορά τη θέση του φροντιστή, η σύμβαση επίσης ορίζεται για 1 μήνα, μέχρι 31 Οκτωβρίου, με δυνατότητα ανανέωσης έως την ολοκλήρωση του έργου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και τα καθήκοντα για τις πιο πάνω θέσεις είναι διαθέσιμα στην αναλυτική προκήρυξη που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.iliaktida-amea.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν την αίτηση και ο φάκελος με την αίτηση και τα δικαιολογητικά παίρνει αρ. πρωτοκόλλου. Η κατάθεση του σφραγισμένου φακέλου γίνεται είτε αυτοπροσώπως (ώρες 10:00 – 15:00), είτε με αποστολή μέσω courier ή ταχυδρομικώς σε συστημένο φάκελο στη διεύθυνση ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ, 1ο ΧΛΜ. Επαρχιακής Οδού (Ε.Ο.) Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100 με τίτλο / θέμα: Προκήρυξη (27/09/2021) Φροντιστής. 

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].