Τρίτη, 26 Οκτωβρίου, 2021

Πρόσληψη 9 μόνιμων υπαλλήλων

  • Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις

Από την Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Τρίτη, 21 του μηνός, θα μπορούν να υποβάλλουν οι υποψήφιοι τις αιτήσεις τους στην προκήρυξη για την πρόσληψη 150 μόνιμων πυροσβεστών. Όπως ήδη έχουν γράψει τα “Νέα της Λέσβου”, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου θα καλυφθούν εννέα θέσεις από πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα τρεις Μηχανικών, δύο Πληροφορικής και Επικοινωνιών, δύο Οικονομικών, μία Νομικής και μία Μετεωρολογίας.

Σε ό,τι αφορά την κατηγορία Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα γίνονται δεκτές αιτήσεις από κατόχους πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Επιστήμης Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Η/Υ ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Επιστήμης των Επικοινωνιών ή Ηλεκτρονικού ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ή Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων της χώρας ή ισότιμου πτυχίου, αντίστοιχης ειδικότητας, Σχολών της αλλοδαπής ή πτυχιούχοι Δημόσιας ή αναγνωρισμένης ιδιωτικής Σχολής κατεύθυνσης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της χώρας ή ισότιμου, αντίστοιχης ειδικότητας, Σχολών της αλλοδαπής. Στους μηχανικούς περιλαμβάνονται κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών της χώρας ή ισότιμου πτυχίου, αντίστοιχης ειδικότητας, Σχολών της αλλοδαπής. Για τις θέσεις των Μετεωρολόγων περιλαμβάνονται κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικού τίτλου στη μετεωρολογία ή στη φυσική περιβάλλοντος ή στις ατμοσφαιρικές επιστήμες και για τους νομικούς γίνονται δεκτά τα πτυχία Νομικού Τμήματος της χώρας ή ισότιμου, αντίστοιχης ειδικότητας, Σχολών της αλλοδαπής.

 

Προσόντα υποψηφίων

Οι υποψήφιοι, άνδρες και γυναίκες, προσλαμβάνονται ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων, ανά κατηγορία και ειδικότητα και θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:

-Να είναι Έλληνες πολίτες

– Να μην υπερβαίνουν το 35ο έτος κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. 

– Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών των αναφερομένων στην προκήρυξη.

– Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Οι υποψήφιοι που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία, υπό τον όρο ότι κατά το χρόνο κατάταξής τους θα την έχουν ολοκληρώσει ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από το υπόλοιπο αυτής. Η αναβολή στράτευσης δεν νοείται ως απαλλαγή.

– Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή εξέτασης

– Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί για λόγους πειθαρχίας από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, καθώς και από θέση Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.

– Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

– Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα, εκτυπώνουν στις δύο όψεις ενός φύλλου διαστάσεων Α4 (μπρος – πίσω) από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος την αίτηση -υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό, την συμπληρώνουν και την υποβάλλουν. Για την υποβολή της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα κατά την διάρκεια του διαγωνισμού στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Μάτσα 32, Κάτω Κηφισιά Αττικής) στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών, προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία, να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις να παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης.