Τρίτη, 26 Οκτωβρίου, 2021

Ψυχολόγος για το ΚΕΘΙ

Ψυχολόγο για έναν χρόνο, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης, θα προσλάβει το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας στο Συμβουλευτικό Κέντρο Μυτιλήνης για τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου «Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας». Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε την Παρασκευή και θα διαρκέσει μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου.

Το κύριο προσόν που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι είναι πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Επίσης απαιτούνται:

– Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου. 

– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

– Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

– Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στην παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης ή/και συμβουλευτικής σε γυναίκες / γυναίκες θύματα βίας.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και να έχουν την φυσική υγεία και καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Για την προκήρυξη μπορούν να ενημερωθούν από το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 10-06-2021, το οποίο περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής και οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.