Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου, 2022

Σπεύσατε για 7 θέσεις στην Αρχαιολογία

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Μέχρι και αυτό το Σάββατο έχουν προθεσμία οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις για μία από τις θέσεις των τριών προσκλήσεων της Αρχαιολογίας για την κάλυψη των αναγκών της με συμβασιούχους. 

Πρόκειται για  7 συνολικά θέσεις για την εκτέλεση των έργων της ανάπλασης της Προκυμαίας και της πλατείας Σαπφούς και της αποκατάστασης του Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου στο Κάστρο Μυτιλήνης. 

Οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι:

-1 θέση ΠΕ Αρχαιολόγων

– 1 θέση ΔΕ Εργατοτεχνιτών 

– 1 θέση ΥΕ Εργατών 

Επίσης με άλλες δυο προκηρύξεις που δημοσίευσε η Αρχαιολογία για την αποκατάσταση του Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου στο Κάστρο ζητά να καλύψει:  

– 1 θέση ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτέκτονα Μηχανικού (με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων)

– 1 θέση ΠΕ Αρχαιολόγων (με εξειδίκευση στην Βυζαντινή Αρχαιολογία)

– 2 θέσεις ΥΕ Εργατών (με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες) 

Τα ειδικά προσόντα ανά θέση είναι:

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Βυζαντινή Αρχαιολογία

– Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

– Άριστη γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας

– Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου

– Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου 

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων

– Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

– Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου και σχεδιαστικού προγράμματος τύπου autocad

– Αποδεδειγμένη εμπειρία 

ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες

– Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής

– Αποδεδειγμένη εμπειρία

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131, απευθύνοντάς την υπ’ όψιν κ. Παχού Ευφροσύνης (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087, 22510 40716).

- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img