Θέση Νομικού στο ΚΕΘΙ Μυτιλήνης

Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.), το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών και εδρεύει στην Αθήνα, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού  ενός (1) ατόμου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του, για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού Κέντρου Μυτιλήνης, ειδικότητας Νομικών ΠΕ για απασχόληση από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30/11/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης εφόσον συνεχισθεί η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του υποέργου «Στελέχωση και Λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου Μυτιλήνης» της Πράξης με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο (Συμβουλευτικό Κέντρο Μυτιλήνης)».

 

Προσόντα

 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, της ημεδαπής ή ισότιμος της αλλοδαπής, σε θέματα φύλου και ισότητας ή ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

γ) Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

δ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Προσόντα Α’ Επικουρίας:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων,   ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

-Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

-Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

-Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, μεταξύ των ωρών 10.00 έως 15.00, στα γραφεία του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.) στην Αθήνα, οδός Χαριλάου Τρικούπη, αριθ. 51 & Βαλτετσίου, Ταχ. Κώδικας: 106 81 και ειδικότερα στο πρωτόκολλο του Κ.Ε.Θ.Ι. (2ος όροφος), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ανωτέρω διεύθυνση, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών υπόψη κ. Παντελή Μαρκογιαννάκη μέχρι αυτή την Παρασκευή.

Αρμόδιοι για παροχή πληροφοριών κα Αικατερίνη Δρούγα και κ. Παντελής Μαρκογιαννάκης, τηλ. επικοιν.: 210-3898018, 210-3898005 και 210-3898000.