Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Θέση ψυχολόγου στην Ηλιακτίδα

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Η Ηλιακτίδα προκηρύσσει μια θέση Ψυχολόγου στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό ένταξη έργου της 3ης Τροποποίησης της Δράσης: «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ Λέσβου για την Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στην Λέσβο – Ηλιακτίδα Α’ Μονάδα» με κωδικό ΟΠΣ 5063493 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με διάρκεια υλοποίησης από 1/1/2023 έως και 31/12/2023.

Βασικός σκοπός της λειτουργίας των εποπτευόμενων διαμερισμάτων είναι η υποστήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων – άνω των 16 ετών – σε κατάλληλο πλαίσιο εξατομικευμένης φροντίδας και προστασίας, σύμφωνα με τις ικανότητες και δεξιότητες αυτών και λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές τους ανάγκες. Στο πλαίσιο του έργου η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας για την πόλη της Μυτιλήνης.  

Το επιλεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης (20 ώρες/εβδομάδα).

Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 με δυνατότητα ανανέωσης έως την ολοκλήρωση της Δράσης, σε περίπτωση χρονικής επέκτασης της Δράσης πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2023. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και τα καθήκοντα για την πιο πάνω θέση είναι διαθέσιμα στην αναλυτική προκήρυξη που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ www.iliaktida-amea.gr. Οι εργαζόμενοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην πόλη της  Μυτιλήνης και κοντινές περιοχές όπου λειτουργούν ξενώνες στο πλαίσιο του έργου. 

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν την αίτηση που επισυνάπτεται, η οποία θα παίρνει αρ. πρωτοκόλλου. Οι υποψήφιοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά (σε αρχεία pdf) στο e-mail: [email protected] την αίτηση και τα δικαιολογητικά της θέσης με τίτλο / θέμα: Προκήρυξη (5/1/2023) Ψυχολόγος, είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της Ηλιακτίδας. Η προθεσμία αποστολής των φακέλων λήγει την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 στις 15:00 π.μ.

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

spot_img

More articles

spot_img