Πέμπτη, 1 Ιουνίου, 2023

Τρεις μόνιμες θέσεις

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


  • Από τις 21 Ιουλίου μέχρι τις 5 Αυγούστου οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ

Δημοσιεύτηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η προκήρυξη 5Κ/2022 του ΑΣΕΠ για την κάλυψη 122 μόνιμων θέσεων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τρεις θέσεις για τη Λέσβο και συγκεκριμένα στην Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και στο Τμήμα Προστασίας Νεότερων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 21 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 5 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Οι θέσεις αφορούν μόνιμους υπαλλήλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα για τη Λέσβο:

– 2 υπαλλήλους ΠΕ Μηχανικούς, ειδικότητας Αρχιτεκτόνων

– 1 υπάλληλος ΠΕ Μηχανικός, ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού.

Επίσης προβλέπονται δύο θέσεις για την Χίο και τη Σάμο ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Αρχιτεκτόνων.

Εκτός από τα πτυχία κάθε ειδικότητας απαιτούνται και ορισμένα πρόσθετα προσόντα, όπως:

-Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου. 

– Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

– Άριστη γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας.

Επίσης, στην προκήρυξη έχει τεθεί το κριτήριο της εντοπιότητας, δηλαδή οι υποψήφιοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων όπου θα καλυφθούν οι θέσεις.

Ποσοστό 15% στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα, καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων, εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει:

-Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια / πεδία της αίτησης, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν προσκομίζονται τα έγγραφα. 

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

-Να προμηθευτούν παράβολο τριών ευρώ, το οποίο εξασφαλίζει ο υποψήφιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου – Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www. gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος. 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε.). Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί. Η υποβολή περισσότερων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι πίνακες κατάταξης συντάσσονται με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως δηλώνουν οι υποψήφιοι στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική). Το Α.Σ.Ε.Π. πριν από την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων καλεί τους υποψηφίους που αντιστοιχούν σε αριθμό διπλάσιο τουλάχιστον του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων, των κριτηρίων ή/και των ιδιοτήτων τους, μέσα σε προθεσμία 10 ημερών. 

Κατά των προσωρινών πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών που αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr). Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π., στην διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. «Ένσταση για την Προκήρυξη 5Κ/2022 – Κατηγορία: Π.Ε. ή Τ.Ε. T.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 11510». Δεκτή επίσης γίνεται και η υποβολή ένστασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ([email protected]).

- Advertisement -

More articles

spot_img