Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου, 2021

Τρεις θέσεις στην Ηλιακτίδα

Δύο μάγειρες και έναν Κοινωνικό Λειτουργό προσλαμβάνει η “Ηλιακτίδα” στο πλαίσιο του προγράμματος για την ενίσχυση του συστήματος υποδοχής και λειτουργίας των δομών ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα. Πρόκειται για θέσεις πλήρους απασχόλησης μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2022 και με δυνατότητα ανανέωσης έως την ολοκλήρωση της δράσης. 

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν και υπογράφουν την αίτηση που επισυνάπτεται στην ιστοσελίδα της “Ηλιακτίδας”, η οποία θα παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου κατά την παραλαβή. Παράλληλα καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά (σε αρχεία pdf) στο e-mail: [email protected] την αίτηση και τα δικαιολογητικά της θέσης με τίτλο / θέμα: Προκήρυξη (09/11/2021) Μάγειρες ή Προκήρυξη (11/11/2021) και τον κωδικό θέσης Κ-Λ.. Η προθεσμία αποστολής των φακέλων λήγει την Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου, στις 10:00 π.μ. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις πρέπει να αποστείλουν τα παρακάτω έγγραφα: 

  • Αίτηση με τον κωδικό θέσης
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Aντίγραφο τίτλου σπουδών 
  • Πιστοποιητικό Υγείας 
  • Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο γνήσιο υπογραφής ότι ο υποψήφιος απασχολούμενος δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα 
  • Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Για τους Μάγειρες αποδεκτοί τίτλοι σπουδών είναι Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Τα καθήκοντα των μαγείρων θα είναι η προετοιμασία και παρασκευή των γευμάτων και ατομικών προγραμμάτων, η καθαριότητα της κουζίνας, καθώς και η καταγραφή των ελλείψεων της κουζίνας σε αναλώσιμα υλικά και εργαλεία και η υποβολή αναφοράς στον Διοικητικό – Υπεύθυνο Οικονομικών.