Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024

15 θέσεις για το μεταναστευτικό

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ

15 θέσεις για το μεταναστευτικό

15 θέσεις προκηρύχθηκαν για τη Λέσβο στην Υπηρεσία Ασύλου λόγω των αναγκών διαχείρισης του μεταναστευτικού. Η προκήρυξη έγινε από το Υπουργείο Εσωτερικών και αφορά συνολικά 44 θέσεις, καθώς εκτός από τη Λέσβο η Υπηρεσία Ασύλου θα στελεχωθεί και στη Χίο, τη Λέρο και την Κω.

Οι υπάλληλοι που θα προσληφθούν θα υπογράψουν συμβάσεις για απασχόληση μέχρι το τέλος του έτους με δυνατότητα παράτασης και για το 2017, ενώ για το νησί μας θα απασχοληθούν στο Κέντρο Υποδοχής της Μόριας.

Η κατανομή

 Αναλυτικά, η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

– Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου – Μυτιλήνη: 15 θέσεις ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

– Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Κω: 7 θέσεις ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

– Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέρου: 8 θέσεις ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

– Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Χίου: 14 θέσεις ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

Οι 15 θέσεις για τη Λέσβο αφορούν την ειδικότητα ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών, ενώ τα προσόντα που απαιτούνται είναι: Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή Πολιτικής Επιστήμης ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Ιστορίας – Αρχαιολογίας – Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

-Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε διαδικασίες αναγνώρισης σε αλλοδαπούς της ιδιότητας του πρόσφυγα.

γ) Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

-Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα θα επιλεγούν υποψήφιοι με τα εξής προσόντα:

-Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή Πολιτικής Επιστήμης ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Ιστορίας – Αρχαιολογίας – Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

-Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

-Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, ενώ θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπηρεσία Ασύλου Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 10177- Αθήνα και ώρες 09:00 με 13:00 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπ’ όψιν κας Μαρίας Σουλιώτη, με την ένδειξη για την ΣΟΧ6/2016, (τηλ. επικοινωνίας: 210-6988582, 210-6988583).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου.

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν το αργότερο μέσα σε 1 μήνα από την λήξη υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή έως τα μέσα Οκτωβρίου. Οι υποψήφιοι που θα έχουν αποκλειστεί, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης μέσα στις επόμενες 7 μέρες. Μετά από την εξέταση των ενστάσεων, η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης θα αποστείλει στο ΑΣΕΠ τους οριστικούς πίνακες κατάταξης για τον έλεγχο των όρων πρόσληψης, ώστε να προχωρήσει η σύναψη των συμβάσεων.

 

spot_img

More articles

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

spot_img
spot_img
spot_img