Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024

21 μόνιμες θέσεις στο Κτηματολόγιο

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Στην πλήρωση 21 θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και ειδικότερα 5 θέσεων κλάδου-ειδικότητας ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ και 16  θέσεων κλάδου-ειδικότητας ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες της Προκήρυξης 12Κ/2021 (ΦΕΚ 65/2021, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη, προχωρά το ΑΣΕΠ.

Η πλήρωση των νέων θέσεων θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της προκήρυξης (12Κ/2021), των κλάδων-ειδικοτήτων: ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ (κωδ. θέσεων 513) και ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (κωδ. θέσεων 514 έως 522, 524 έως 530), βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει, εφόσον κλήθηκαν ή πρόκειται να υποβάλουν, εφόσον κληθούν και με τη σειρά που έχουν αυτοί στους πίνακες κατάταξης των οικείων κλάδων-ειδικοτήτων, σε συνδυασμό με τη δήλωση προτίμησής τους.

Προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που αποκτήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής (28.01.2022) στην ανωτέρω προκήρυξη, δεν εξετάζονται.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας καλούνται οι υποψήφιοι των εν λόγω κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ και ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, που είχαν αρχικώς δηλώσει με την αίτηση συμμετοχής τους προτίμηση για τους κωδικούς θέσεων: i) 513 (στον οποίο πλέον προκύπτουν θέσεις πολυτέκνων/τέκνων πολυτέκνων και τριτέκνων/τέκνων τριτέκνων και ii) 515 (στον οποίο πλέον προκύπτει θέση ατόμου που έχει τέκνο, αδερφό ή σύζυγο καθώς και τέκνου ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) που δεν προβλέπονταν στην αρχική προκήρυξη, να υποβάλουν Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι διέθεταν την συγκεκριμένη ιδιότητα μέχρι και την 28/01/2022, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην Προκήρυξη 12Κ/2021, καθώς και τα απαιτούμενα για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων δικαιολογητικά-πιστοποιητικά.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας: «Δικαιολογητικά για τη διαδικασία των επιλαχόντων της προκήρυξης 12Κ/2021 στην ακόλουθη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Δικαιολογητικά για τη διαδικασία των επιλαχόντων της προκήρυξης 12Κ/2021

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

μέχρι και την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2024. Το εμπρόθεσμο κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Μετά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας θα καταρτιστούν οι νέοι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων υποψηφίων, από τους πίνακες επιλαχόντων της προκήρυξης.

spot_img

More articles

spot_img