Τρίτη, 30 Μαΐου, 2023

4 συντηρητές για τον Άγιο Θεράποντα

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


  • Μέχρι την Δευτέρα οι αιτήσεις

Στην πρόσληψη τεσσάρων ακόμη συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης ΤΕ, με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου, προχωρά η Αρχαιολογία για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου της συντήρησης των εξωτερικών στοιχείων και όψεων του Ιερού Ναού του Αγίου Θεράποντα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα, 4 Απριλίου και οι συμβάσεις απασχόλησης του προσωπικού θα έχουν διάρκεια 8 μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Σαπφούς 22 Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81131, απευθύνοντάς τη στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, υπ’ όψιν Γ. Βαλάκου, (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο, το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά το έντυπο της αίτησης και τις υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) (τα οποία θα είναι υπογεγραμμένα και σκαναρισμένα), καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά, προς απόδειξη των κριτηρίων πρόσληψης. Τα αρχεία που υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο, πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα.  Σε κάθε περίπτωση, ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας εκπαίδευσης προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

 

Τα προσόντα

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει:

-Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

– Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

– Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν

– Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τις κατηγορίες ΤΕ νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.

Τα ειδικά προσόντα πρόσληψης για τη θέση ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης είναι:

– Πτυχίο ΤΕΙ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής

– Καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας

– Βεβαίωση ομάδας ή αναλυτική βαθμολογία

– Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου

– Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου (αφορά το 50% των προκηρυσσόμενων θέσεων).

- Advertisement -

More articles

spot_img