Κυριακή, 2 Οκτωβρίου, 2022

Από την Πέμπτη για τις 6 μόνιμες θέσεις

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Αυτή την Πέμπτη, στις 08:00 το πρωί, αρχίζει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και ολοκληρώνεται στις 28 Ιανουαρίου για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 12K/2021 για την κάλυψη 101 θέσεων στο Υπουργείο Τουρισμού και το Κτηματολόγιο, για την οποία έγραψαν από τις 13 Δεκεμβρίου ότι αναμενόταν να δημοσιευθεί τα Νέα της Λέσβου από τη σελίδα τους Ευκαιρίες Εργασίας. 

Από τις 101 θέσεις με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου,  κατανέμονται στη Λέσβο 6 θέσεις προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στις υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού και στο Εθνικό Κτηματολόγιο (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης).

Για τη Λέσβο και συγκεκριμένα για εργασία στη Μυτιλήνη προβλέπονται οι ακόλουθες θέσεις:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΟΤ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

-1  θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού (κωδικός θέσης  506)

-1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ειδικότητα Μηχανολόγων Μηχανικών κωδικός θέσης 510)

ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ)

  • 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού (κωδικός θέσης 526)
  • 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής (κωδικός θέσης 550)
  • 1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής (κωδικός θέσης 619) 
  • 1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής με πρόσθετα προσόντα (κωδικός θέσης 620).

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της Προκήρυξης, πρέπει:

Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της Προκήρυξης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία της αίτησης, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν προσκομίζονται τα έγγραφα.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

 

spot_img
- Advertisement -

More articles

spot_img