Κυριακή, 4 Ιουνίου, 2023

Αιτήσεις για 20 θέσεις

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Βγήκε στον αέρα και η δεύτερη προκήρυξη του Δήμου Μυτιλήνης για την πρόσληψη 20 υπαλλήλων για 4 μήνες με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας εν όψει του καλοκαιριού. Είχε προηγηθεί η πρώτη προκήρυξη με την οποία προσλήφθηκαν 31 άτομα για τον καθαρισμό χόρτων, δασικών δρόμων, κλπ.. Οι αιτήσεις για τις 20 θέσεις κατατίθενται έως και την Παρασκευή, 19 Μαΐου, στο Δημαρχείο.

Πιο αναλυτικά, η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: 

  • 2 ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικοί – Πολιτικοί Μηχανικοί
  • 2 ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων έργου
  • 2 ΔΕ Οδηγοί
  • 14 ΥΕ Δασεργάτες Εργατών

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών, κατ’ εξαίρεση, όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα, μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως το 70ό έτος της ηλικίας τους. Πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους, να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και το τελευταίο 12μηνο (ο υπολογισμός του οποίου γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω) να μην έχουν απασχοληθεί με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους, ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ότι το τελευταίο 12μηνο δεν έχουν απασχοληθεί με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
  • Φωτοαντίγραφο του πτυχίου ή του τίτλου σπουδών, όπου απαιτείται. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού και αντιστοιχία.
  • Ισχύουσα άδεια χειριστή μηχανήματος έργου ή οδήγησης, όπου απαιτείται.

Όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν, με τους όρους που αναφέρονται παραπάνω, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα κεντρικά γραφεία του Δήμου Μυτιλήνης (Δ/νση: ΕΛ. Βενιζέλου 13 – 17 Μυτιλήνη τηλ.: 22513 50596 – αρμόδια για την παραλαβή είναι η αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Προσωπικού του Δήμου Μυτιλήνης, Ευμορφία Τυρή) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προσκομίζοντας φωτοτυπία του αστυνομικού Δελτίου ταυτότητας τους και των λοιπών απαραίτητων δικαιολογητικών π.χ. τίτλους, άδειες κλπ..

- Advertisement -

More articles

spot_img