Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023

Από την επόμενη Δευτέρα οι αιτήσεις στην Αρχαιολογία

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Τέσσερις θέσεις εργασίας θα καλυφθούν στη Λέσβο μέσω προκήρυξης που δημοσίευσε η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού για την πρόσληψη 469 υπαλλήλων σε όλη τη χώρα, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, 5 μηνών, με σκοπό την κάλυψη εποχικών αναγκών. Πρόκειται για θέσεις φυλάκων, θέση λογιστικού και μία θέση βοηθητικού προσωπικού για την καθαριότητα. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής θέσεις:

– 1 θέση ΤΕ Λογιστικού (γραφεία Αρχαιολογίας, Μυτιλήνη)

1 θέση ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (Κάστρο Μυτιλήνης, Αποθήκες Σαπλιτζά)

1 θέση ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης, Κάστρο Μυτιλήνης και Αρχαίο Θέατρο)

1 θέση ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας (Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης, αρχαιολογικοί χώροι Κάστρου Μυτιλήνης και Αρχαίο Θέατρο).

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια κατάταξης, και η διαδικασία πρόσληψης ορίζονται αναλυτικά στην αριθ. ΥΠΠΟΑ/481981/05-10-2022 Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΣΧ4653Π4-49Ε). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr. Για τη σύνδεση στην εφαρμογή απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι διάρκειας 10 ημερών και θα αρχίσει την ερχόμενη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου στις 8:00 το πρωί, ενώ εκπνέει την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου στις 8:00 το πρωί.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας

προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ) στην οποία θα συμπληρώσει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κωδ. θέσεων) που επιδιώκει. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως, σε κάθε περίπτωση, ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση και τα Παραρτήματα στους προαναφερόμενους ιστότοπους, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

Η υποβολή αίτησης μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν είναι δυνατή.

Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και όχι μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ΥΠΠΟΑ, δεν εξετάζονται. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της.

Εφιστάται η προσοχή για την ορθή συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων της αίτησης, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες του εγχειριδίου και τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10-06-2021».

Με την οριστική υποβολή της αίτησης, παρέχεται στον/στην υποψήφιο/α σε εκτυπώσιμη μορφή αποδεικτικό του «ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ».

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄/75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν.

Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς το ΥΠΠΟΑ για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του/ης αιτούντος/σης αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας ανακοίνωσης.

Για πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση και τη συμμετοχή σε αυτή οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα (210 3808058, 210 3805538, 210 3805537 και 210 3805540) εργάσιμες ημέρες και ώρες, 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο [email protected].

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση με τα επισυναπτόμενα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτών.

 

Προσόντα

Για τις θέσεις φυλάκων απαιτείται Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας αντίστοιχης ειδικότητας.

2.Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις ΔΕΝ καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)

  1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2.Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας.

Για τη θέση νυχτοφύλακα δεν απαιτείται ξένη γλώσσα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)

  1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Από τα παραπάνω σημαίνει ότι υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι και των τριών κατηγοριών αιτήσεις.

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

  1. Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Κοινωνικών-Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή Διοίκησης Επιχειρήσεων-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
  2. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Προσωπικό καθαριότητας

Για τη θέση του προσωπικού καθαριότητας δεν απαιτούνται κάποια ειδικά τυπικά προσόντα.


Άλλες θέσεις στην Αρχαιολογία 

Εν τω μεταξύ μέχρι σήμερα έχουν προθεσμία να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της Αρχαιολογίας Λέσβου, στη Μυτιλήνη, οι ενδιαφερόμενοι για 1 θέση ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού (με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων) και 1 θέση ΥΕ Εργατών (με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες) για την αποκατάσταση του Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου (Μενδρεσέ) στο Κάστρο Μυτιλήνης για 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξή του. 

Το έργο αφορά αναστηλωτικές εργασίες, αποκαταστάσεις, ανακτήσεις, στερεώσεις, αντικατάσταση στέγης, αποψιλώσεις, καθαρισμούς, εξωραϊσμό περιβάλλοντος χώρου, αρμολογήματα, μικροστερεώσεις λιθοδομών, ηλεκτρολογικές εργασίες, φωτισμό, συντηρήσεις επιφανειών, τοπογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση των εργασιών, ψηφιακή εφαρμογή, πινακίδες σήμανσης και πληροφόρησης, καθώς και εκσυγχρονισμό του αναψυκτηρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της Υπηρεσίας.

– Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Εξάλλου, δημοσιεύτηκε νέα προκήρυξη για την πρόσληψη ενός ΠΕ Ιστορικού (με εξειδίκευση στην Οθωμανική Ιστορία) στο έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του Βαλιδέ Τζαμί. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 2 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, υπ’ όψιν κ. Παχού Ευφροσύνης (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087, 22510 40716), μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.

Εκτός από τα γενικά προσόντα που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι, απαιτούνται:

  • Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας, με ειδίκευση στην Ιστορία ή πτυχίο Ιστορίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Άριστη γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας.
  • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου. 

Μόνο στην περίπτωση που δεν συμμετέχουν υποψήφιοι, οι οποίοι διαθέτουν το προσόν της άριστης γνώσης ξένης γλώσσας, μπορούν να συμπεριληφθούν στους πίνακες κατάταξης και υποψήφιοι και με πολύ καλή γνώση ή ακόμη και καλή γνώση ξένης γλώσσας.

spot_img

More articles

spot_img