Έξι θέσεις στην Περιφέρεια

Τελευταία μέρα σήμερα για την ταχυδρομική αποστολή των αιτήσεων για 6 θέσεις υπαλλήλων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, λόγω κορονοϊού. Όπως έγραψαν από τις προηγούμενες μέρες πριν ακόμα ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ενημερώνοντας πρώτα τους αναγνώστες τους τα “Νέα της Λέσβου”, οι θέσεις αφορούν προσωπικό οικονομικού και διοικητικού – λογιστικού και κατανέμονται πέντε στη Μυτιλήνη και μία στη Χίο. 

 

Οι θέσεις

Πρόκειται για τις εξής ειδικότητες:

 • 1 θέση ΠΕ Οικονομικού, στη Μυτιλήνη
 • 1 θέση ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, στη Μυτιλήνη
 • 3 θέσεις ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, στη Μυτιλήνη
 • 1 θέση ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, στη Χίο.

Οι συμβάσεις που θα υπογράψουν οι προσληφθέντες θα έχουν δίμηνη διάρκεια, έως και τις 13 Σεπτεμβρίου. 

 

Γενικά προσόντα

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε.
 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το 65ο
 • Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν
 • Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα.

 

Τα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους και την υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα αναφέρει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία κλπ.
 • Ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • Φωτοαντίγραφο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως ορίζονται από τα τυπικά προσόντα της κάθε θέσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και η επίσημη μετάφραση αυτού.

 

Ταχυδρομικά οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και την υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί. 

-Για την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου (κωδ. θέσεων 101, 102, 103), στη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Λέσβου – Ανδρομέδας 15 – 2ος όροφος, Τ.Κ. 81100 – ΜΥΤΙΛΗΝΗ, υπόψη Νίκου Λασκαρίδη (τηλ. επικοινωνίας: 22513 53623, 22513 53614, 22513 53624, 22513 53909). 

-Για την Περιφερειακή Ενότητα Χίου (κωδ. θέσεων 104), στη Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Χίου – Πολυτεχνείου 1 – Τ.Κ. 82100 – Χίος, υπόψη Σταυρούλας Γαλάτουλα (τηλ. επικοινωνίας: 22713  50504, 22713 50515, 22713 50510).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου: https://www.pvaigaiou.gov.gr.