Τετάρτη, 25 Μαΐου, 2022

Ναυαγοσώστες για Ερεσό και Βατερά

Άρθρα & Δημοσιεύσεις


Τρεις ναυαγοσώστες θα προσλάβει ο Δήμος Δυτικής Λέσβου για την φύλαξη των πολυσύχναστων παραλιών της Σκάλας Ερεσού και των Βατερών που έχουν βραβευτεί με Γαλάζιες σημαίες. Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Μαΐου και οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν για 4 μήνες.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ναυαγοσώστες ΠΕ και ελλείψει αυτών ΔΕ με κύρια προσόντα:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας Ναυαγοσωστικής ή Κολύμβησης ή Υδατοσφαίρισης ή δραστηριοτήτων νερού κλειστού ή ανοικτού χώρου ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
  • Άδεια Ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή, η οποία θα είναι σε ισχύ.

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα θα γίνει δεκτό οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Αν και πάλι οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα παραπάνω προσόντα θα γίνει δεκτό οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και προσκόμιση εμπειρίας ναυαγοσώστη ενός τουλάχιστον εξαμήνου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 45 ετών, να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση κ.λ.π.).

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  • Αντίγραφο τίτλου σπουδών, όπου απαιτείται
  • Άδεια Ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους και ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους
  • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι το τελευταίο 12μηνο δεν έχουν απασχοληθεί με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν μπορούν να κατεβάσουν το έντυπο της αίτησης που υπάρχει στον ιστότοπο του Δήμου Δυτικής Λέσβου και συγκεκριμένα: https://www.mwlesvos.gr/ Ενημέρωση /Προσλήψεις/Ανακοίνωση Πρόσληψης, να τα εκτυπώσουν, να τα συμπληρώσουν, να τα σκανάρουν και να τα αποστείλουν μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο email [email protected], βάζοντας σαν θέμα το ονοματεπώνυμό τους. Ακόμη οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν ταχυδρομικά με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και την τελευταία ημέρα λήξης της προθεσμίας.

- Advertisement -

More articles

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις