Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2024

Νέες προσλήψεις από την Αρχαιολογία


Στην πρόσληψη δύο υπαλλήλων με συμβάσεις έως το τέλος του χρόνου, προχωρά η Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης δύο νεότερων κηρυγμένων κρηνών στην περιοχή Αγίου Γεωργίου και επί της οδού Κομνηνάκη, στη Μυτιλήνη. Πρόκειται για μια θέση ΠΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στην συντήρηση λίθου (και ελλείψει αυτού ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στην συντήρηση λίθου και ελλείψει αυτού ΔΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στην συντήρηση λίθου) και μία θέση ΥΕ Εργατών Τεχνικών Έργων με εμπειρία στην πέτρα ή σε οικοδομικές εργασίες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην διεύθυνση Βουρνάζων 19, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81131 Λέσβος, υπ’ όψιν Βασιλικής Ζεϊμπέκη (τηλ. επικοινωνίας: 22510 40511), έως τις 7 Ιουνίου.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε.. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας. Το όριο ηλικίας είναι από 18 έως 65 ετών και πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. Επίσης, δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

spot_img

More articles

spot_img
spot_img
spot_img