Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023

Σπεύσατε για τις 12 μόνιμες θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Εκπνέει την Τετάρτη η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τις 393 μόνιμες θέσεις πανελλαδικά, διάφορων ειδικοτήτων, εκ των οποίων 12 μόνιμες θέσεις κατανέμονται στο Βόρειο Αιγαίο από την προκήρυξη του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Όπως έχουν γράψει πρώτα τα Νέα της Λέσβου, οι 393 θέσεις κατανέμονται σε ολόκληρη την Ελλάδα και απευθύνονται σε άτομα κλάδων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Οι θέσεις

Για το Νομό Λέσβου κατανέμονται 5 θέσεις, εκ των οποίων η μία στη Μυτιλήνη και οι 4 θέσεις στο δεύτερο νησί του Νομού μας, τη Λήμνο.

Αναλυτικά οι θέσεις που κατανέμονται έχουν ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ

-1 ΘΕΣΗ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών (κωδικός θέσης 228)

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ

-1 ΘΕΣΗ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών(κωδικός θέσης 229)

-2 ΘΕΣΕΙΣ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ (κωδικός θέσης 361)

-1 ΘΕΣΗ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ (κωδικός θέσης 362 για τον Άγιο Ευστράτιο)

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΣΑΜΟΥ

-1 ΘΕΣΗ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ κωδικός θέσης 389)

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΙΚΑΡΙΑΣ

-1 ΘΕΣΗ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών (κωδικός θέσης 213)

-2 ΘΕΣΕΙΣ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ (κωδικός θέσης 334) 

-1 ΘΕΣΗ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ (κωδικός θέσης 335 για το Υποπρακτορείο Ευδήλου)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΟΥ 

-2 ΘΕΣΕΙΣ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ (κωδικός θέσης 406).

Όπως έχουμε ξαναγράψει, η μέχρι τώρα εμπειρία, κατά καιρούς έχει αποδείξει, όσον αφορά θέσεις συμβασιούχων στο παρελθόν, ότι έχουν προσληφθεί υποψήφιοι της Λέσβου στη Σάμο, πράγμα που σημαίνει πως ο κάθε υποψήφιος, που θέλει να υποβάλει αίτηση, θα πρέπει να σταθμίσει πού έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τη θέση. Για παράδειγμα, στη Λήμνο ζητούνται 4 θέσεις, ενώ στη Λέσβο μόνο μία. Επίσης ζητείται μία θέση για τον Άγιο Ευστράτιο, όπου δεν αναμένεται να εκδηλωθεί θερμό ενδιαφέρον λόγω της απομόνωσης του νησιού και υπ’ αυτήν την έννοια μπορεί να υποβάλλει αίτηση κάποιος υποψήφιος ελπίζοντας σε μία καλύτερη τύχη ως μόνιμος υπάλληλος στον ΔΕΔΔΗΕ, έστω και στον Άγιο Ευστράτιο.

Επίσης αυτό που φαίνεται είναι ότι οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν εκτός ΑΣΕΠ, καθώς οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας ηλεκτρονικά στον ΔΕΔΔΗΕ, ενώ στους πίνακες μοριοδότησης φαίνεται ότι ρόλο θα παίξει και η… συνέντευξη!

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της προκήρυξης, πρέπει:

  1. 1. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στον ΔΕΔΔΗΕ αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.deddie.gr).

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ που αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ της προκήρυξης.

Κάθε υποψήφιος επιτρέπεται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και μέχρι του συνολικού αριθμού των θέσεων, μίας μόνο ειδικότητας απασχόλησης και μίας μόνο Κατηγορίας Εκπαίδευσης Προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ). Στην αίτησή του ο υποψήφιος υποβάλλει με σειρά προτίμησης τις θέσεις για τις οποίες επιθυμεί να προσληφθεί. H υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών Κατηγοριών Εκπαίδευσης προσωπικού ή ειδικοτήτων απασχόλησης, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στον «Κατάλογο Αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

  1. Τα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά µε τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα και τα κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι µε την αίτηση συμμετοχής τους (ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ΄, Ε’, ΣΤ’) υποβάλλονται στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια.

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα προσόντα και τα κριτήρια που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (ΚΕΦΑΛΑΙΑ Β΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄).

Για τις θέσεις της παρούσας προκήρυξης, οι υποψήφιοι των κατηγοριών Πανεπιστηµιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης πρέπει να συµπληρώσουν – υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και δικαιολογητικά, αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο, µέσω του διαδικτυακού τόπου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (www.deddie.gr).

Αναλυτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για όλες τις λεπτομέρειες από την προκήρυξη που μπορούν να αναζητήσουν είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του τόπου μας ή και διαδικτυακά ή μέσω του ΑΣΕΠ διαδικτυακά. 

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο
spot_img
- Advertisement -

More articles

spot_img