Σπεύσατε για τις 7 θέσεις στο Δήμο Μυτιλήνης

Μέχρι και αύριο Τρίτη στη λήξη του ωραρίου των δημοτικών υπηρεσιών μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για τις 7 θέσεις  προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης γενικών καθηκόντων, που θα προσλάβει ο Δήμος Μυτιλήνης για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας των χώρων ευθύνης της Διεύθυνσης Πολιτισμού κατά την καλοκαιρινή περίοδο. 

Πρόκειται για θέσεις εργασίας με δίμηνες συμβάσεις για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο μαζί με τα εξής δικαιολογητικά:

– Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

– Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους, ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ότι το τελευταίο 12μηνο δεν έχουν απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο για την κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών

– Φωτοαντίγραφο του πτυχίου ή του τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού και αντιστοιχία.

Για τις θέσεις εργασίας έγραψαν πρώτα τα “Νέα της Λέσβου” στο καθημερινό τους φύλλο από την περασμένη Τετάρτη ενημερώνοντας πρώτα τους αναγνώστες τους.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να κατατίθενται ηλεκτρονικά στο site του Δήμου Μυτιλήνης (ειδικότερα www.mytilene.gr/ ηλεκτρονική ενημέρωση / προκηρύξεις/Ανακοίνωση για την πρόσληψη 7 ατόμων για τις ανάγκες της Δ/νσης Πολιτισμού), αποστέλλοντας τον τίτλο σπουδών τους στο e-mail [email protected] και βάζοντας σαν θέμα το ονοματεπώνυμό τους ή να κατεβάσουν το έντυπο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης που υπάρχει στο site του Δήμου Μυτιλήνης (ειδικότερα www.mytilene.gr/ ηλεκτρονική ενημέρωση / προκηρύξεις/ Ανακοίνωση για την πρόσληψη 7 ατόμων για τις ανάγκες της Δ/νσης Πολιτισμού) και αφού τα εκτυπώσουν και τα συμπληρώσουν να τα σκανάρουν και να τα αποστείλουν με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο e-mail [email protected], βάζοντας σαν θέμα το ονοματεπώνυμό τους. 

Υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης των αιτήσεων και αυτοπροσώπως στην αρμόδια Υπηρεσία, υπό την προϋπόθεση τήρησης των απαραίτητων αποστάσεων και προσκομίζοντας φωτοαντίγραφα της αστυνομικής τους ταυτότητας και του τίτλου σπουδών τους ή εκτυπώνοντας τα έντυπα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης που διατίθενται στην ίδια διεύθυνση και αποστέλλοντάς τα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή στο Δήμο Μυτιλήνης, Ελ. Βενιζέλου 13 – 17, Μυτιλήνη, 81132. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 22513 50596, αρμόδια υπάλληλος, Ευμορφία Τυρή.