Σάββατο, 23 Οκτωβρίου, 2021

Συμπαραστάτης ο Κατράνης;

  • Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το Σάββατο, θα γίνει η επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης με μισθό 700 ευρώ το μήνα

“Ο κύβος ερρίφθη” για την κάλυψη της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Δυτικής Λέσβου, την οποία θα αναλάβει, εκτός απροόπτου, ο Νίκος Κατράνης, όπως ήδη έχουν γράψει τα “Νέα της Λέσβου”. Από την Τρίτη βρίσκεται στον αέρα η προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, ενώ η επιλογή θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο, 18 του μηνός. Η αντιμισθία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης είναι ισόποση με την αντιμισθία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι περίπου 700 ευρώ το μήνα. Θυμίζουμε ότι ο πρώην Αντιδήμαρχος Λέσβου συνεργάζεται ήδη με την Δημοτική Αρχή ως Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας στην οποία ορίστηκε από τον Τ. Βέρρο στις αρχές του καλοκαιριού.

Από την εφαρμογή αυτού του θεσμού, με το νόμο του “Καλλικράτη”, το 2011, δεν ήταν γραφτό για τον ενιαίο Δήμο Λέσβου, επί δύο θητείες, να μπορέσει να προσλάβει ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής και γι’ αυτό η θέση έμενε κενή επί 9 χρόνια. Το ίδιο συμβαίνει όμως μέχρι σήμερα και στους Δήμους Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, αν και έχουν περάσει ήδη 2 χρόνια από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Θυμίζουμε ότι η Δημοτική Αρχή Κύτελη επεδίωξε στις αρχές του 2020 να αλλάξει αυτό το δεδομένο, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την συναίνεση και παρατάξεων της αντιπολίτευσης που απαιτείται αφού η απόφαση λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία.

Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία δηλώνεται ότι κατέχει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Βάσει της προκήρυξης του Δήμου Δυτικής Λέσβου θα προσμετρηθεί εάν το αντικείμενο σπουδών των υποψηφίων άπτεται θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Δημόσιας Διοίκησης ή του Διοικητικού Δικαίου. 

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τα προσόντα τους και την έλλειψη κωλυμάτων και ασυμβίβαστων με γραπτή δήλωση των ενδιαφερόμενων στο Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων και στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι το Σάββατο, πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, email).

Σύμφωνα με το σχετικό νόμο, Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης διορίζεται σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και με εμπειρία για τη συγκεκριμένη θέση. Αποκλείεται να έχει την ιδιότητα αιρετού εκπροσώπου του Δήμου, της Περιφέρειας ή Βουλευτής και για τη θέση ισχύουν τα κωλύματα και ασυμβίβαστα του άρθρου 14 του νόμου. 

Η θητεία του Συμπαραστάτη του δημότη ακολουθεί την θητεία της Δημοτικής Αρχής, δηλαδή θα λήξει στις 31/12/2023. Αν πρόκειται για υπάλληλο του Δημοσίου, Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και πάσης φύσης Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του χορηγείται υποχρεωτικά άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας του.

Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης στέκεται αρωγός στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και δικαίου μεταξύ της Δημοτικής Διοίκησης και του Δημότη και της Επιχείρησης και αναπτύσσει μια πολυμερή δράση, με κύρια χαρακτηριστικά τη διαμεσολάβηση μεταξύ των Δημοτικών υπηρεσιών και Οργανισμών και των δημοτών, κατοίκων και των επιχειρήσεων, για την προστασία των δικαιωμάτων τους, την τήρηση της  νομιμότητας και την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης.

 

Αρμοδιότητες 

Η αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία του θεσμού επιβάλλει την τήρηση των αρχών της αµεροληψίας, της αντικειµενικότητας και της ανεξαρτησίας, της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης, της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και της γρήγορης επίλυσης των διαφορών. Ο Συμπαραστάτης δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των Υπηρεσιών του Δήμου, των Νομικών του Προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός 30 ημερών στους ενδιαφερόμενους.

Παράλληλα, διερευνά υποθέσεις που αφορούν σε κακοδιοίκηση (ανεπαρκή ή  πλημμελή), όταν ένα θεσμικό ή  διοικητικό όργανο παραλείπει να ενεργήσει σύμφωνα με το νόμο,  παραλείπει να σεβαστεί τις αρχές της χρηστής Διοίκησης ή παραβιάζει τα δικαιώματα του δημότη. Ενδεικτικά αναφέρονται διοικητικές παρατυπίες, άδικη μεταχείριση, αθέμιτες διακρίσεις, κατάχρηση εξουσίας, άρνηση παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών, αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή άρνηση πρόσβασης σε έγγραφα. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας. 

 

Προτάσεις στο Δήμαρχο

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής, εντός 30 ημερών από την υποβολή της. Μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του Συμπαραστάτη υποβάλλονται στον Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του Συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου με φροντίδα των Δημοτικών Υπηρεσιών.

Ο Συμπαραστάτης δεν είναι αρμόδιος αν έχουν περάσει περισσότεροι από 6 μήνες από τότε που ο δημότης πληροφορήθηκε την παράνομη πράξη ή ενέργεια των δημοτικών  οργάνων, για την παροχή νομικών, οικονομικών ή τεχνικών συμβουλών, για ιδιωτικές διαφορές, για υποθέσεις που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση των  Δημοτικών Υπηρεσιών, των Δημοτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, καθώς και για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της δικαιοσύνης ή που έχουν  ήδη κριθεί από Δικαστήριο.