Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024

Συμπαραστάτης του δημότη Μυτιλήνης


Την προκήρυξη της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Μυτιλήνης θα κληθεί να εγκρίνει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και στον Δήμο Δυτικής Λέσβου σε επόμενη συνεδρίαση. Θυμίζουμε ότι στον Δήμο Δυτικής Λέσβου την θέση είχε αναλάβει κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο ο Νίκος Κατράνης, που πιθανώς να είναι εκ νέου υποψήφιος. Στο Δήμο Μυτιλήνης δεν είχε καλυφθεί η συγκεκριμένη θέση από την Δημοτική Αρχή Κύτελη.

Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης αποτελεί θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ των πολιτών, των επιχειρήσεων και του Δήμου, αποσκοπώντας στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, στη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου. Ειδικότερα, ο Συμπαραστάτης δέχεται και διερευνά επώνυμες καταγγελίες πολιτών ή επιχειρήσεων, μέσω των οποίων του γνωστοποιούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης δημοτικών υπηρεσιών ή δημοτικών νομικών προσώπων. Στις περιπτώσεις αυτές, έργο και αποστολή του Συμπαραστάτη αποτελεί η διαμεσολάβηση μεταξύ του θιγόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου και της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων πρωτοβουλιών, προκειμένου να επιλυθεί το καταγγελθέν πρόβλημα.

Τα προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες και να μην έχουν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τις προκηρύξεις του Δημοσίου. Ως Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, Περιφέρειας ή Βουλευτής. 

Τα προσόντα που ζητά ο Δήμος Μυτιλήνης από τους υποψηφίους είναι:

  • Κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ)  
  • Διοικητική εμπειρία στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα τουλάχιστον 10 ετών 

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτοπροσώπως ή διά πληρεξούσιου δικηγόρου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Ως προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή του Συμπαραστάτη, δηλαδή από τη δημοσίευση της προκήρυξης και ως τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή. Η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων θα προσδιοριστεί με την έκδοση σχετικής Πρόσκλησης της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα την επιλογή του Συμπαραστάτη, η οποία θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία και η ώρα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή.  

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα που να περιλαμβάνει στοιχεία σπουδών, στοιχεία εμπειρίας, και ολοκληρωμένα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)). Επίσης θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα του άρθρου 10 του Ν.4804/21(Α΄90).

Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η θητεία του Συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών (έως 31/12/2028).

spot_img

More articles

spot_img
spot_img
spot_img