Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου, 2023

Θέσεις συντηρητή και εργάτη στην Αρχαιολογία

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Μέχρι σήμερα στη λήξη του ωραρίου της Αρχαιολογίας έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις για την μια θέση ΠΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου) και ελλείψει αυτού ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και για μια θέση ΥΕ Εργάτη (με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες).

Προσόντα

Τα προσόντα πρόσληψης ανά θέση είναι τα εξής: 

ΠΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 

 • Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας
 • Βεβαίωση σπουδών ή αναλυτική βαθμολογία
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 

ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 

 • Πτυχίο ΤΕΙ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα 
 • Καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας
 • Βεβαίωση ομάδας ή αναλυτική βαθμολογία
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 

ΥΕ Εργάτης με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες

 • Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, υπ’ όψιν κ. Παχού Ευφροσύνης (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087, 22510 40716).

spot_img

More articles

spot_img