Παρασκευή, 27 Μαΐου, 2022

Προσλήψεις για το Βαλιδέ Τζαμί

Άρθρα & Δημοσιεύσεις


Τρεις υπαλλήλους θα προσλάβει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης του οθωμανικού τεμένους Βαλιδέ Τζαμί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και σήμερα Τετάρτη, 4 Μαΐου, και οι συμβάσεις απασχόλησης θα έχουν δίμηνη διάρκεια με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του υποέργου.

Πρόκειται για μια θέση ΠΕ Πολιτικού μηχανικού (με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων), μία θέση ΠΕ Ιστορικού (με εξειδίκευση στην Οθωμανική Ιστορία) και μία θέση ΥΕ Εργάτη (με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, υπ’ όψιν Ευφροσύνης Παχού (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087, 22510 40716).

Τα προσόντα

Τα ειδικά προσόντα για την θέση του ΠΕ Μηχανικού είναι:

  • Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
  • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου. 

Για τη θέση ΠΕ Ιστορικού απαιτούνται: 

  • Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας, με ειδίκευση στην Ιστορία ή πτυχίο Ιστορίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.
  • Άριστη γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας
  • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. 

Μόνο στην περίπτωση που δεν συμμετέχουν υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν το προσόν της άριστης γνώσης ξένης γλώσσας, μπορούν να συμπεριληφθούν στους πίνακες κατάταξης και υποψήφιοι και με πολύ καλή γνώση ή ακόμη και καλή γνώση ξένης γλώσσας.

Για τη θέση του ΥΕ Εργάτη είναι απαραίτητος: 

  • Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

- Advertisement -

More articles

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις