Πέμπτη, 26 Μαΐου, 2022

Δημοπρασία οχημάτων στο Τελωνείο

Άρθρα & Δημοσιεύσεις


Για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαΐου στον χώρο του Τελωνείου Μυτιλήνης δημοπρασία οχημάτων. Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 10 π.μ. και αφορά προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για να εκποιηθούν οχήματα προς κυκλοφορία, διάλυση και οχήματα τέλους κύκλου ζωής με τιμή εκκίνησης τα 400 ευρώ για τα ΙΧ αυτοκίνητα για κυκλοφορία. 

Για τα προς κυκλοφορία επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία είναι 300 ευρώ, ενώ για τα Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής) η εγγύηση συμμετοχής είναι 100 ευρώ, όπως είναι και η εγγύηση για τις μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα για κυκλοφορία, ενώ για τις μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα για διάλυση η εγγύηση συμμετοχής είναι 50 ευρώ. Σημειώνεται πως οι προσφορές για να γίνουν δεκτές πρέπει να διαφέρουν από την τιμή εκκίνησης και η μία από την άλλη κατά 50 ευρώ τουλάχιστον για οχήματα προς κυκλοφορία και 20 ευρώ τουλάχιστον για Ο.Τ.Κ.Ζ. και μοτοσικλέτες-μοτοποδήλατα για κυκλοφορία και διάλυση.

Τα δημοπρατούμενα οχήματα είναι μεταχειρισμένα, με ζημιές, φθορές και ελλείψεις και χρήζουν επισκευής πριν κυκλοφορήσουν. Γι’ αυτόν τον λόγο άλλωστε, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα εξετάσουν ελεύθερα από τις 3 Μαΐου μέχρι και τις 5 Μαΐου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 μέχρι 13:30 μαζί με τεχνικούς της επιλογής τους πριν λάβουν μέρος στη δημοπρασία, προκειμένου να προσδιορίσουν το ύψος των ζημιών, ώστε να διαμορφώνουν ανάλογα και τις προσφορές τους. Επίσης, πολλά στοιχεία τους, όπως έτος κατασκευής, κυβισμός, τύπος κλπ. ελήφθησαν και από τις εξωτερικές ενδείξεις τους προς καλύτερη ενημέρωση του αγοραστικού κοινού, κατόπιν αυτού οι αγοραστές οφείλουν να ερευνούν και από μόνοι τους την ακρίβεια των στοιχείων αυτών.

 

Τρόπος πληρωμής

Το 20% της τιμής κατακύρωσης καταβάλλεται ως προκαταβολή αμέσως μόλις τελειώσει η πλειοδοσία για κάθε όχημα, ενώ το υπόλοιπο 80% της τιμής πλειοδοσίας διακανονίζεται υποχρεωτικά μέσα σε 30 συνεχείς ημέρες από την επόμενη ημέρα της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας από την Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, είτε σε μετρητά, είτε σε δόσεις. Βέβαια, ο πλειοδότης εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να διακανονίζει το υπόλοιπο με εφάπαξ καταβολή του τιμήματος και στην περίπτωση αυτή δικαιούται έκπτωση σε ποσοστό 30% στο σύνολο  της τιμής πλειοδοσίας. Σε διαφορετική περίπτωση ο πλειοδότης, μπορεί να διακανονίζει το υπόλοιπο σε 72 άτοκες μηνιαίες δόσεις, εάν είναι δημόσιος υπάλληλος και προσκομίσει βεβαίωση της υπηρεσίας του ή σε 24 τριμηνιαίες δόσεις, εάν προσκομίσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας. Οι δόσεις ωστόσο δεν μπορούν να είναι μικρότερες των 240 ευρώ για τα προς κυκλοφορία οχήματα ή 80 ευρώ για τα ΟΤΚΖ και προς διάλυση.

Υπογραμμίζεται πως αν ο πλειοδότης δεν προσέλθει να διακανονίσει το υπόλοιπο του τμήματος στην προθεσμία των 30 συνεχών ημερών, τότε εκπίπτει από τα αγοραστικά του δικαιώματα με απόφαση του Τελωνείου και χάνει και το 20% που έχει καταβάλει, ενώ η προκαταβολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.

Στους αναλυτικούς πίνακες οχημάτων σημειώνεται η μάρκα, ο τύπος οχήματος, το έτος πρώτης κυκλοφορίας, η τιμή εκκίνησης για τη δημοπρασία και πού φυλάσσεται το όχημα. Σημειώνεται πως δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Κ.Τ.Ζ.) έχουν ΜΟΝΟ φορείς αδειοδοτημένοι από την Ε.Δ.Ο.Ε., ενώ για την ορθολογικότερη περιβαλλοντικά διαχείριση των οχημάτων που εκποιούνται για διάλυση, οι υποψήφιοι πλειοδότες αγοραστές τους θα πρέπει να ασκούν δραστηριότητα συναφή με την διαχείριση των οχημάτων αυτών, η άδεια λειτουργίας της οποίας απαιτεί την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρόσθετες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), χωρίς να έχουν υποχρέωση συμμετοχής σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στα 2251043176 και 2251046340.

- Advertisement -

More articles

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις