Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024

Νέες θέσεις από την Αρχαιολογία

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Νέες προκηρύξεις αναρτήθηκαν από την Αρχαιολογία για την πρόσληψη υπαλλήλων στο πλαίσιο του έργου της κατασκευής της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων στη νότια Μυτιλήνη, καθώς και για την συντήρηση του ξυλόγλυπτου τέμπλου στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, στη Νάπη. 

Η πρώτη προκήρυξη αφορά στην πρόσληψη ΠΕ Μηχανικού με ειδικότητα Αρχιτέκτονα για 2 μήνες, για το έργο που εκτελείται στο “Κουτσουκίδι” και συγκεκριμένα για την επίβλεψη των εκσκαφικών εργασιών σε ολόκληρη την περιοχή, ώστε αν προκύψουν αρχαιότητες να προχωρήσει η σωστική ανασκαφική έρευνα και τεκμηρίωση των ευρημάτων. Ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά μία θέση ΥΕ εργάτη για 8 μήνες για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννου της Νάπης.

Οι ενδιαφερόμενοι και για τις δύο θέσεις καλούνται να συμπληρώσουν τις αιτήσεις και να τις υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131. Η προθεσμία για την πρώτη προκήρυξη λήγει στις 6 του μηνός και για την δεύτερη στις 10 Νοεμβρίου.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της ειδικότητας, απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας. Το όριο ηλικίας είναι από 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Για την θέση του ΥΕ εργάτη δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα, ενώ για την θέση ΠΕ μηχανικού ΠΕ ζητούνται:

  • Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
  • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.

spot_img

More articles

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img