Τρίτη, 24 Μαΐου, 2022

Προσλήψεις για τον βιολογικό Πολιχνίτου

Άρθρα & Δημοσιεύσεις


Η μία προκήρυξη μετά την άλλη βγαίνει τις τελευταίες μέρες από την Αρχαιολογία αποδεικνύοντας ότι η Υπηρεσία εκτελεί σημαντικά έργα στο νησί μας, ανοίγοντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας για διάφορες ειδικότητες προσωπικού. Αυτή την φορά, ανακοινώθηκε η πρόσληψη 4 υπαλλήλων για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του έργου αποχέτευσης, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολιχνίτου, Βρίσας και Βατερών.

Οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι μία ΠΕ Αρχαιολόγου, μία ΔΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και δύο ΥΕ Εργατών. Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν για 4 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του υποέργου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Αρχαιολογίας στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Μυτιλήνη – Λέσβου Τ.Κ. 81 100, υπ’ όψιν Ε. Παχού (τηλ. επικοινωνίας: 2251022087/2251040716), μέχρι και τις 8 Μαΐου.

Εκτός από τα γενικά προσόντα πρόσληψης, απαιτούνται ειδικά προσόντα ανά θέση και συγκεκριμένα: 

ΠΕ Αρχαιολόγων

– Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

– Άριστη γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας

– Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου

– Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου.

Μόνο στην περίπτωση που δεν συμμετέχουν υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν το προσόν της άριστης γνώσης ξένης γλώσσας, μπορούν να συμπεριληφθούν στους πίνακες κατάταξης και υποψήφιοι και με πολύ καλή γνώση ή ακόμη και καλή γνώση ξένης γλώσσας.

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

– Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας (για τεχνικούς συντήρησης έργων τέχνης ή για τεχνικούς συντήρησης έργων ζωγραφικής ή για τεχνικούς συντήρησης Βιβλιακού και αρχειακού υλικού).

– Αναλυτική βαθμολογία (σε περίπτωση που δεν προκύπτει η κατεύθυνση)

– Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου.

ΥΕ Εργατών

– Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής

– Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου.

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με το προσόν του απολυτηρίου τίτλου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, μπορούν να επιλεγούν και υποψήφιοι χωρίς τίτλους σπουδών, αλλά με συναφή εμπειρία.

- Advertisement -

More articles

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις